Otryggheten i Malmö och Skåne

Interpellation 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nya trygghetsundersökning, som presenterades i början av januari, visar att allt fler människor känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde kvällstid. Antalet människor som upplever oro för att utsättas för överfall och misshandel har också ökat. Att kunna känna sig trygg är en medborgerlig rättighet och en frihetsfråga. Det är samhällets skyldighet att leverera. Bilbränder i områden som Husby och Norsborg i Stockholm och en alltmer ohållbar situation i Göteborg, med ungdomsgäng som drar runt på stadens gator och begår brott samt skapar otrygghet, är allvarliga tecken på bristande trygghet och respekt för lag och ordning som vi måste reagera mot.

Under de senaste åren har också Skåne, och inte minst Malmö, drabbats av grov organiserad brottslighet i form av skjutningar, sprängningar och narkotikahandel som sker på öppen gata. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) samt statistik över polisanmälda brott visar också att utsattheten för vålds- och egendomsbrott är något högre i Malmö än i Göteborg och Stockholm. I detta avseende sticker också Malmö ut när det rör sig om brott som gäller utpressning och övergrepp i rättssak.

Mellan 2010 och 2015 hade Malmö fler skjutningar och mordförsök med skjutvapen inblandade än Köpenhamn och Oslo tillsammans. Förra året skedde elva mord i staden, och Malmö är också den kommun i Sverige där det förekommer flest skjutningar, visar BRÅ:s statistik. Det är en anmärkningsvärd ökning av det grova våldet, och antalet skjutningar i Malmö har fördubblats sedan 2008. Tittar man på statistik över antalet skjutningar 2011-2014 i våra tre storstadsområden har Malmö klart fler incidenter än både Göteborg och Stockholm. 2012 hade Malmö också fler skjutningar än Göteborg och Stockholm tillsammans.

Narkotikahandel som sker öppet och mitt på dagen är ett nytt fenomen i Skåne. Rondellen i korsningen Norra och Södra Parkgatan i Malmö har döpts till "Knarkrondellen" i folkmun, och tidigare kunde man även slå in detta namn på Google Maps och få en träff på rondellen. I närheten av rondellen ligger Källans förskola, där skolans personal i höstas täckte över fönstren mot gatan för att barnen skulle slippa se den dagliga narkotikahandeln. Situationen är oacceptabel.

Polisen i Malmö är överbelastad och hinner inte med att utreda alla inkomna anmälningar. Själv har Malmöpolisen meddelat att det kan bli tal om att förstärka enheten med poliser från Stockholm och Jönköping för att man ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är en oerhört allvarlig och oacceptabel utveckling om polisen och rättsstaten inte längre kan utreda brott och säkerställa medborgarnas trygghet.

Otryggheten bland våra medborgare riskerar att breda ut sig, och ett antal områden i Skåne och Malmö har redan pekats ut som särskilt utsatta. Utvecklingen är allvarlig, och ett samhälle där man backar för dessa våldsamma och kriminella element är inte acceptabelt. Otrygghet och brottslighet behöver kraftfullt motverkas.

Med anledning av det som beskrivits ovan, utvecklingen i Malmö och Skåne samt polisens egna rapporter om att inte hinna med sitt uppdrag vill jag därför fråga statsrådet Anders Ygeman:

1. Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att polisen i Skåne och Malmö kan fullgöra sitt uppdrag?

2. Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att polisen ska kunna bemöta grov organiserad brottslighet mer effektivt?

3. Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att medborgarna åter ska kunna känna sig trygga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-01-16 Överlämnad: 2017-01-16 Anmäld: 2017-01-17 Sista svarsdatum: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)