Östersundsgarnisonen

Interpellation 2004/05:67 av Larsson, Håkan (c)

av Larsson, Håkan (c)

den 21 oktober

Interpellation 2004/05:67

av Håkan Larsson (c) till försvarsminister Leni Björklund om Östersundsgarnisonen

Av propositionen Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5) framgår att regeringen förespråkar en nedläggning av hela Östersundsgarnisonen. Skulle förslaget bli verklighet innebär detta ett hårt slag mot arbetsmarknaden i Jämtlands län. Det handlar om närmare 1 500 arbetstillfällen direkt i Försvarsmakten och mer än det dubbla om den indirekta sysselsättningen räknas in. Den största statliga nedläggningen i historien skulle drabba ett glesbygdslän med endast 127 000 invånare.

Obegripligt nog har inget hållbart ekonomiskt eller regionalpolitiskt underlag för regeringens ställningstagande till Östersundsgarnisonen ännu presenterats. Inte heller finns några beräkningar i underlagsmaterialet från Arbetsgruppen Grundorganisation (AG GRO), som visar att en nedläggning skulle vara ekonomiskt motiverad. Detta trots att regeringen själv tidigare i sina direktiv uttalat att målsättningen är att skapa sammanhållna och rationella garnisoner, samt att regionalpolitiska hänsyn ska tas. I Östersund finns redan i dag en väl fungerande och effektiv garnison och här har sysselsättningen inom Försvarsmakten stor betydelse för arbetsmarknaden.

Enligt beräkningar som har gjorts inom Östersundsgarnisonen och vid Östersunds kommun, beräkningar som också har presenterats för Försvarsdepartementet, skulle den årliga kostnaden bli ungefär 350 miljoner kronor lägre att behålla F 4, I 5 och de militära skolorna i Östersund i förhållande till föreliggande förslag i propositionen. En sådan lösning innebär också, enligt dessa beräkningar, lägre investeringar för Försvarsmakten på ungefär 500 miljoner kronor under de närmaste två åren. Initierade bedömare anser för övrigt att summorna är lågt räknade, eftersom flytt- och omställningskostnader inte fullt ut finns med.

Det framstår exempelvis som huvudlöst att lägga ned Arméns Tekniska Skola (ATS) och övriga militära skolor i Östersund, vilka tillsammans utgör en toppmodern utbildningsanläggning i nära anslutning till Mitthögskolan (blivande Mittuniversitetet). ATS anses vara en av Europas bästa utbildningsplattformar för teknisk utbildning. Här har stora summor skattemedel investerats under de senaste 20 åren, bara kostnaden för etableringen av ATS 1984 var 500 miljoner kronor i dåtidens penningvärde. Men nu vill regeringen i ett slag rasera vad som investerats i Östersund för att i stället bygga upp samma verksamhet i Halmstad. Som skäl för Halmstad anges att man vill skapa bärkraftiga garnisoner @ som redan finns i Östersund!

Eftersom ett huvudsyfte med det kommande försvarsbeslutet ska vara att göra besparingar i Försvarsmaktens budget är det uppseendeväckande att inget underlag har presenterats som visar på att en nedläggning av Östersundsgarnisonen skulle vara ekonomiskt betingad. Tvärtom tyder alla hittills tillgängliga fakta på att förslaget i propositionen skulle innebära stora kostnader för Försvarsmakten, och därmed skattebetalarna.

Jag vill mot den här bakgrunden ställa följande frågor till försvarsministern:

1.Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att offentliggöra motiven för regeringens förslag att lägga ned den väl fungerande garnisonen i Östersund?

2.Hur förklarar ministern att sådant material hittills inte har offentliggjorts trots att regeringen lagt sitt förslag?

3.Vilka regionalpolitiska hänsyn har ministern vägt in i utformandet av försvarspropositionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-10-21 Anmäld: 2004-10-21 Besvarad: 2004-11-11 Sista svarsdatum: 2004-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (16 anföranden)