Österledens förenlighet med klimatlagen

Interpellation 2017/18:569 av Carl Schlyter (MP)

av Carl Schlyter (MP)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Den viktiga och framsynta klimatlagen kräver att regeringens arbete är förenligt med klimatarbetet. I 2 § fastställs att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som

  1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet
  2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring
  3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
  4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

Trafikverkets utredning av Österleden (Östlig förbindelse) visar att den är samhällsekonomiskt lönsam bara om trafiken ökar med 50 procent till 2030. En sådan trafikökning och bygget av Österleden i sig leder till en ohållbar ökning av naturresursanvändning, även om vartenda fordon i tunneln skulle drivas fossilfritt. Det blir sammantaget stora konsekvenser för biologisk mångfald i jakt på biobränslen samt enorma mängder schaktmassor och andra miljöeffekter. Pengarna är begränsade och när redan stora utgifter binds i Förbifarten behövs resurserna till höghastighetståg och lösningar som minskar trafiken. Inte ännu fler trafikleder.

Klimatlagen saknar betydelse om den inte tillämpas på de största och mest ohållbara projekten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Avser statsministern att följa klimatlagen och därmed skrota Österleden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Överlämnad: 2018-05-30 Anmäld: 2018-05-31 Svarsdatum: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-28
Debatt (7 anföranden)