Oseriösa företag

Interpellation 2011/12:409 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:409 Oseriösa företag

av Monica Green (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Flera åkeriföretag är upprörda över utländska lastbilar som kör olagligt på vägarna och som man menar skapar en osjyst konkurrens. Flera företag utnyttjar billiga och olagliga transporter.

40 procent av inrikestrafiken utförs av utländska bilförare, många av dem är oseriösa. Bilarna engageras för export- och importuppdrag och begränsar inte heller sin verksamhet till godkänd cabotagetrafik. Stora grupper av yrkesförare lever i närmast slavliknande förhållanden när de månad efter månad skickas runt på EU:s motorvägnät.

Konkurrens är bra men det ska vara på lika villkor och tyvärr sker stora godsströmmar i form av olaga inrikes yrkestrafik.

Den utvecklade illegala inrikestrafiken har försatt svenska åkerier, inom de aktuella åkerisektorerna, i en ohanterlig konkurrenssituation. Den seriösa åkeribranschen klarar inte konkurrens från åkerier med mer än halverade lönekostnader.

En del åkerier har löst problemet genom att importera billig arbetskraft via utländska bemanningsföretag. Det sker antingen genom att de anlitar förare som är anställda i bemanningsföretag som saknar representation i Sverige eller genom att de anlitar egenföretagare och F-skattsedelinnehavare. I EU-sammanhang brukar de betecknas som falska egenföretagare eftersom de i praktiken agerar som osjälvständiga anställda, dock utan de rättigheter som normala anställningar i Sverige brukar ge.

Detta kan innebära att åkerier som försöker leva upp till nationella regler om beskattning och lönevillkor tenderar att slås ut.

Med hänvisning till det anförda undrar jag vad näringsministern avser att göra för att den seriösa åkerinäringen ska klara sig.

Vad avser näringsministern att göra för att se till att det blir konkurrens på lika villkor inom transportbranschen?

Vad avser näringsministern att göra för att komma till rätta med de oseriösa F-skattsedlarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-01 Besvarad: 2012-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)