Orsaker till de stora skillnaderna i migrationsdomstolarnas dömande

Interpellation 2006/07:430 av Larsson, Kalle (v)

av Larsson, Kalle (v)

den 22 mars

Interpellation

2006/07:430 Orsaker till de stora skillnaderna i migrationsdomstolarnas dömande

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Domstolsverkets siffror visar att ändringsandelen hos migrationsdomstolarna i Malmö och Göteborg i avvisnings- och utvisningsärenden är ca 30 procent medan den är bara 13 procent i Stockholm. När det gäller ansökningar om uppehållstillstånd är skillnaderna ännu större; där är siffrorna 50 respektive 16 procent. Enligt Migrationsverkets senaste siffror när det gäller asylärenden är andelen bifall 27 procent i Göteborg, 21 procent i Malmö och 16 procent i Stockholm.

Mot denna bakgrund är det högst oroande och beklagligt att Migrationsöverdomstolen inte ger någon ledning för rättstillämpningen eftersom man hittills beviljat prövningstillstånd nästan enbart när det gäller processuella frågor. Ytterst få avgöranden i sak har meddelats. Det är också bekymmersamt att migrationsdomstolarna har utvecklat stora skillnader i praxis när det gäller beviljande av muntlig förhandling. I Malmö och Göteborg hölls muntlig förhandling i 40 procent av avvisnings- och utvisningsmålen medan motsvarande siffra i Stockholm var 20 procent.

I målen om uppehållstillstånd ägde muntlig förhandling rum i 14 procent av målen i Malmö medan motsvarande siffror i Göteborg och Stockholm var 4 respektive 0,2 procent. I Göteborg och Malmö avgörs ca 65 procent av målen av juristdomare och nämndemän, i Stockholm 30 procent.

Det är svårt att frigöra sig från intrycket att Utlänningsnämnden delvis lever kvar under nytt namn i Stockholm. De stora skillnader som kan konstateras i de tre migrationsdomstolarnas dömande och processuella hantering av målen lämnas utan att korrigeras av Migrationsöverdomstolen. Förhållandet är ju en katastrof för den enskildes rättssäkerhet, och principen att lika fall ska bedömas lika kan inte upprätthållas.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Tobias Billström:

Är statsrådet beredd att verka för åtgärder för att komma till rätta med dessa svåra missförhållanden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-22 Anmäld: 2007-03-22 Svar fördröjt anmält: 2007-03-29 Besvarad: 2007-04-23