Oroväckande trög marknad för fossiloberoende bilar

Interpellation 2015/16:318 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

En tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser kommer från inrikes transporter och domineras av utsläpp från personbilar och tunga fordon. Ska Sverige nå de av riksdagen beslutade målen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och nollutsläpp i atmosfären till 2050 måste utsläppen från vägtrafiken minska med 80 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Det konstaterar Trafikverket i sin utredning om fossilfria transporter.

Samma myndighet redovisade nyligen ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen mellan åren 2018 och 2029, där man utgår från att personbilstrafiken i Sverige kommer öka med ca 25 procent och lastbilstrafiken med ca 55 procent fram till år 2030. Ur detta perspektiv är det särskilt bekymmersamt att marknaden för bilar som drivs med alternativa bränslen har avstannat, trots en blomstrande bilindustri.

Ny statistik från SCB visar att rekordmånga nya personbilar registrerades i Sverige under 2015. Men kategorierna elbil, elhybrid, laddhybrid, etanol/etanol flexifuel och gas/gas flexifuel står endast för tillsammans 6,6 procent av de nyregistrerade personbilarna. Resten är bensinbilar och dieselbilar.

Ökade utsläpp från vägtrafiken är att vänta om inte åtgärder snabbt sätts in för att öka energieffektiviseringen samt produktionen av och efterfrågan på fossilfria bränslen. Centerpartiet verkar för att skärpa Sveriges utsläppsmål ytterligare och vill nå netto-nollutsläpp redan till år 2040. Därför anser vi det olyckligt att regeringen nu, i stället för att stimulera marknaden, genomför förslag som med största sannolikhet ytterligare försvårar för bilar som drivs med alternativa bränslen.

Jag vill på förekommen anledning fråga klimat- och miljöministern följande:

 

Hur bedömer klimat- och miljöministern att försäljningen av fossiloberoende bilar kommer att påverkas på kort sikt till följd av genomförda skattehöjningar på biodrivmedel, aviserad begränsning av nedsatt förmånsvärde och en halverad miljöbilspremie innan andra styrmedel är på plats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-14 Överlämnad: 2016-01-21 Anmäld: 2016-01-22 Svarsdatum: 2016-02-04 Sista svarsdatum: 2016-02-04
Debatt (7 anföranden)