Organiserad brottslighet i byggbranschen

Interpellation 2007/08:725 av Wigström i Göteborg, Cecilia (fp)

av Wigström i Göteborg, Cecilia (fp)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:725 Organiserad brottslighet i byggbranschen

av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Den organiserade brottslighetens utbredning utmanar vår rättsstat och behöver bekämpas med kraft. Rapport 2007:27 Organiserat svartarbete i byggbranschen från Brottsförebyggande rådet visar hur användningen av svartarbete inom byggbranschen har inneburit att organiserade kriminella ligor nu har tagit sig in i byggbranschen.

Det är en allvarlig utveckling då byggbranschen svarar för omkring 10 procent av den totala sysselsättningen i landet. Svartarbete bland byggare är tyvärr inget nytt. Det nya är att handeln med svart arbetskraft sker organiserat och åtföljs av hot, korruption och våld.

Den svarta arbetskraften inom byggsektorn för med sig flera problem. Det blir svårt för lagliga företagare att konkurrera med dem som varken betalar skäliga löner eller sociala avgifter. Skattebortfallet för staten blir enormt (10–20 miljarder kronor). I stället hamnar pengarna hos kriminella individer och den organiserade brottsligheten.

Aktörerna inom byggbranschen är medvetna om problemet och har på ett föredömligt sätt börjat agera själva. I stället för att vänta på lagstiftning om personalliggare har man infört ett liknande system, ID0 6, på frivillig basis. Det finns alltså nu goda förutsättningar för Skatteverket att få bukt med svartarbetet även inom byggbranschen. Problemet är att nuvarande lagstiftning inte ger Skatteverket befogenhet att göra oanmälda besök på en byggarbetsplats.

Ett annat problem är att skattelagstiftningen tillåter byggföretag att betala källskatt och sociala avgifter i klump i stället för att redovisa utifrån varje anställd. Skatteverket föreslår att den månatliga redovisningen på individnivå ska lösas inom ramen för projektet skatta.se som syftar till att skapa en webbaserad lönecentral.

Om införandet av individuell redovisning kopplas till detta webbprojekt riskerar det att dra ut på tiden, vilket vore mycket olyckligt. Kombinationen av oanmälda besök och månatliga individbaserade redovisningar bör införas snarast i byggbranschen som ett led i att stoppa utvecklingen av den organiserade brottsligheten.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att byggföretag ska betala och redovisa källskatt och sociala avgifter utifrån varje enskild anställd, och när kan de nya reglerna träda i kraft?

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att Skatteverket ska få befogenhet att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser för att motarbeta svartarbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)