Organisationskommitté för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd

Interpellation 2015/16:255 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Totalförsvarets chefsnämnd (TCN) hade mellan 1962 och dess nedläggning år 2000 till uppgift att i fred verka för samordning av de centrala myndigheternas verksamhet inom totalförsvaret.

Det ålåg chefsnämnden att särskilt följa den fredstida samhällsutvecklingen i landet och verka för att de krav som totalförsvaret ställde beaktades i samhällsplaneringen. Därtill skulle nämnden följa utvecklingen inom och utom landet på områden av betydelse för totalförsvaret och därvid ägna uppmärksamhet åt frågor som krävde samordnande åtgärder. I uppgifterna ingick även att medverka till planeringen av ledningsövningar samt att informera berörda statliga myndigheter och kommuner om beredskapsläget och bistå dem i samordningsfrågor och med rekommendationer till ledning för planeringsarbetet.

Det synes som om flera av de uppgifter TCN tilldelades fortfarande äger aktualitet i totalförsvarssammanhang. I inriktningspropositionen, Sveriges försvar 2016–2020 (2014/15:109), anges att en av de två viktigaste uppgifterna är att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Vidare anges att en sammanhängande planering för totalförsvaret bör säkerställas genom planeringsanvisningar till berörda myndigheter.

 

Vilka åtgärder är försvarsminister Peter Hultqvist beredd att vidta för att en organisationskommitté tillsätts för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-12-04 Överlämnad: 2015-12-07 Anmäld: 2015-12-08 Svarsdatum: 2015-12-18 Sista svarsdatum: 2016-01-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)