öppna landskap genom Kravodling

Interpellation 2004/05:209 av Ericson, Lars-Ivar (c)

av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 26 november

Interpellation 2004/05:209

av Lars-Ivar Ericson (c) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om öppna landskap genom Kravodling

Den svenska lantbruksnäringens framtid diskuteras alltmer. Det finns en stark oro för att det öppna landskapet håller på att försvinna när lantbruk blir allt svårare att bedriva. Bonden och jordbruket är en förutsättning för att bevara det öppna landskapet och dess biologiska mångfald.

I detta läge är det viktigare än någonsin att uppmärksamma de olika delar inom lantbruksnäringen som har utvecklingsmöjligheter. Ett sådant område är Kravodling som passar bra för små och medelstora jordbruk.

Den svenska produktionen av Kravodlade livsmedel förmår inte täcka konsumenternas behov utan importen ökar snabbare än produktionen hos svenska Kravodlare. Många butiksägare kan exempelvis berätta om att tillgången på svenskt Kravmärkt kött inte motsvarar efterfrågan.

Antalet Kravanslutna företag var 3 400 år 2003. Denna siffra kan jämföras med 3 536 år 2002. Intresset för Kravodling tycks minska samtidigt som det finns större efterfrågan på produkterna. Kravodling borde vara en av de viktiga vägarna för att nå ett uthålligt svenskt jordbruk.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga jordbruksministern följande:

1.Avser ministern att arbeta för att bibehålla det öppna kulturlandskapet?

2.Vad avser ministern att göra för att verka för ökad Kravodling?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2004-11-26 Inlämnad: 2004-11-26 Svar fördröjt anmält: 2004-12-08 Besvarad: 2005-01-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.