Öppenhet i EU:s jordbruksstöd

Interpellation 2010/11:407 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:407 Öppenhet i EU:s jordbruksstöd

av Jonas Sjöstedt (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Europeiska unionens budget 2010 uppgick till 1 266 miljarder. EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik utgör nästan hälften av den totala budgeten, eller ca 570 miljarder kronor i budgeten för 2010.

Sverige har en tradition av öppenhet och redovisar därför i detalj till vem eller vilket företag jordbruksstödet betalas ut. Tyvärr ser det inte ut så i alla medlemsstater. Graden av information varierar och flera medlemsstater lämnar inte ut någon information över huvud taget. Detta är naturligtvis ett stort problem då det rör sig om skattemedel.

EU-domstolen meddelade i en dom i november 2010 att det inte är förenligt med Europakonventionen att publicera namn på personer som mottagit jordbruksstöd. Utslaget rimmar illa med de krav på öppenhet och transparens som kan ställas i en demokrati när det rör sig om skattemedel.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga:

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att säkerställa att samtliga medlemsstater öppet redovisar mottagarna – fysiska och juridiska personer – av jordbruksstöd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-05-19 Anmäld: 2011-05-19 Svar fördröjt anmält: 2011-06-07 Besvarad: 2011-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)