Områdespoliser i alla kommuner

Interpellation 2020/21:561 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Polismyndigheten har de senaste åren, bland annat genom budgetsamverkan mellan C, L och regeringen fått stora resursförstärkningar. Målet är att Sverige 2024 ska ha 10 000 fler poliser. Trots det har Polismyndigheten ännu inte kunnat säkerställa minimibemanningen av områdespoliser i en tredjedel av lokalpolisområden med utsatta områden enligt riksrevisionen. Än mindre har områdespoliser, i tillräcklig omfattning, nått alla kommuner.

Det gäller i hela landet, också i min valkrets Stockholms län. I Lidingö har till exempel samtliga partier i kommunfullmäktige i ett öppet brev påpekat att de inte ens fått en enda dedikerad områdespolis till kommunen.

Centerpartiet vill se en polis nära medborgarna. De lokala områdespoliserna är väsentliga i det brottsförebyggande och brottsförhindrande arbetet. De kan öka tryggheten, bygga upp lokalkännedom och samverka för att tidigt fånga upp unga som riskerar hamna snett.

Det är allvarligt att inte områdespoliser i tillräcklig omfattning finns i alla utsatta områden. I Stockholmsregionen är målbilden att antalet ska tredubblas till 2024. I utsatta områden är målet en områdespolis per 5 000 invånare. Nationellt bedöms endast 2 procent av den samlade polisinsatsen gå till områdespoliser. För att minska antalet utsatta områden är det nödvändigt att öka antalet områdespoliser men också säkra att de finns i alla kommuner. Det är viktigt för att stoppa nyrekrytering och småbrott i ett tidigt skede. I det arbetet är områdespoliserna av stor betydelse även i de kommuner som i dag inte har stora problem med kriminalitet.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att säkerställa att landets samtliga kommuner får områdespoliser?
  2. Är statsrådet och regeringen beredda att ange ett mål för antalet områdespoliser i samtliga av landets kommuner?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-03-12 Överlämnad: 2021-03-15 Anmäld: 2021-03-16 Sista svarsdatum: 2021-03-29 Svarsdatum: 2021-04-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)