Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

Interpellation 2013/14:523 av Leif Jakobsson (S)

av Leif Jakobsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Riksrevisionen presenterade den 18 november 2010 en rapport med allvarlig kritik mot regeringens sätt att sköta skatteavtalen. Riksrevisionen hänvisar också till en interpellationsdebatt om nedanstående ämne och konstaterar att riksdagen vilseförts av regeringen.

Skatteutjämningskommittén konstaterade 2011 att skatteavtalet är ofördelaktigt för Sverige och framför allt för de kommuner som har många gränspendlare.

År 2012 beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att omförhandla avtalet.

Skatteavtalet, som innebär att det allra mesta av skatteintäkterna från gränspendlarnas inkomster stannar i Danmark, är ett stort både reellt och psykologiskt gränshinder. De allra flesta skattebetalare vill att deras skattepengar ska komma den kommun till del där de bor och där de nyttjar välfärden.

Danmarks regering har i sin tillväxtstrategi pekat ut Öresundsregionens slumrande möjligheter som ett nationellt fokus. Sveriges regering borde snarast göra detsamma och i praktisk handling ta sig an riksdagens beställning om en omförhandling av skatteavtalet.

Min fråga till finansministern är:

På vilket sätt har ministern och regeringen fullföljt riksdagens beslut, och vilket är resultatet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-30 Sista svarsdatum: 2014-06-16 Besvarad: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)