Olycksstatistik i trafiken

Interpellation 2016/17:293 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I augusti 2016 meddelade regeringen en ny inriktning för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet under namnet Nystart för nollvisionen.

Samtidigt har det under 2016 omkommit 272 personer i vägtrafiken medan det under 2015 omkom 265 personer enligt Transportstyrelsens olycksfallsstatistik. Antalet döda i vägtrafiken ökade alltså under 2016 till skillnad mot tidigare år.

En enskild mätning säger dock inte allt utan i stället bör man följa statistiken över en längre period för att få en bättre bild över hur det egentligen ser ut. Under alliansregeringens tid minskade exempelvis antalet döda i trafiken från 2007 till 2013 med 44 procent och det är en trend som har varit stadigt nedgående under väldigt lång tid. Att trenden nu kan vara bruten är dock oroande med tanke på den så länge ihållande nedgången.  

Att regeringen därför vill satsa på ett fortsatt arbete med nollvisionen genom att ge Trafikverket i uppdrag att övergripande leda samverkan inom vägtrafiksäkerheten är bra och något vi ställer oss bakom.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Anna Johansson:

  1. Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att antalet döda i trafiken inte ska fortsätta att stiga, utan tvärtom minska?
  2. Kan statsrådet redogöra för hur mycket nya pengar som regeringen satsar på att förebygga olyckor i trafiken?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-06 Överlämnad: 2017-02-07 Anmäld: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-24 Sista svarsdatum: 2017-02-27