Ökande inkomstskillnader mellan kvinnor och män

Interpellation 2006/07:352 av Brink, Josefin (v)

av Brink, Josefin (v)

den 26 februari

Interpellation

2006/07:352 Ökande inkomstskillnader mellan kvinnor och män

av Josefin Brink (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Enligt färsk statistik från SCB har inkomstklyftorna mellan män och kvinnor ökat.

Medan kvinnors medianinkomst ökade med 3 100 kronor mellan 2004 och 2005, ökade mäns medianinkomst med 4 700 kronor. Medianinkomsten för kvinnor låg vid mättillfället på 175 700 kronor medan männen landade på 236 900 kronor.

Skillnader i lön är en faktor som spelar in, men framför allt är det deltidsarbete, visstidsanställningar, högre uttag av föräldraledighet och låga pensioner för kvinnor som drar ned inkomsterna för kvinnor.

Risken är uppenbar att dessa klyftor ytterligare förstärks genom de reformer inom skatte- och arbetsmarknadspolitiken som regeringen genomfört. Det så kallade jobbavdraget ger mer tillbaka till högavlönade än lågavlönade, där män är överrepresenterade i den förra gruppen och kvinnor i den senare.

Reformeringen av a-kassan innebär en högre procentuell avgiftshöjning för deltidsarbetande, samtidigt som många visstids- och deltidsanställda förlorar rätten till ersättning vid arbetslöshet. Också här drabbas kvinnor som grupp betydligt hårdare än gruppen män.

Den förändrade beräkningen av pensionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning innebär ytterligare inkomstsänkningar för en grupp människor där kvinnor är överrepresenterade.

Vidare har regeringen signalerat att man avser att införa ett så kallat vårdnadsbidrag på 3 000 kronor i månaden vid nästa årsskifte. Sannolikheten att kvinnor kommer att vara kraftigt överrepresenterade bland dem som nyttjar bidraget är minst sagt stor. Ingen annan försörjningsform ger lika lite i inkomst som detta nya bidrag.

Mycket tyder alltså på att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män kommer att öka ytterligare om inga åtgärder sätts in.

Jag vill därför fråga:

Avser ministern att vidta åtgärder som syftar till att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-02-26 Anmäld: 2007-02-26 Svar fördröjt anmält: 2007-03-01 Besvarad: 2007-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.