Ökade klyftor

Interpellation 2009/10:474 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:474 Ökade klyftor

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Den moderatledda regeringen gick till val på minskat utanförskap. Löftena kommer inte att infrias. Utanförskapet har enligt Moderaternas egen definition ökat med 70 000 hittills under mandatperioden. Sysselsättningen har sjunkit med motsvarande 100 000 jobb. Barnfattigdomen beräknas öka med 50 procent under mandatperioden. Vart sjunde barn växer upp i fattigdom. Socialbidragen har ökat i mer än 90 procent av landets kommuner.

Sedan Moderaterna kom till makten har också sjukförsäkringen förändras i snabb takt, utan föregående analyser och utan att man tagit till vara experternas kunskaper. En undersökning från LO visar att förtroendet för sjukförsäkringen har försämrats. 60 procent känner inte alls eller är tveksamma till att sjukförsäkringen skulle ge trygghet att klara ekonomin vid en långtidssjukskrivning. Det gäller personer som har inkomster såväl under som över taket i sjukförsäkringen. Fyra av tio känner sig inte trygga med att få stöd och hjälp att komma tillbaka till arbete. Mest oroliga är högre tjänstemän, medlemmar i Saco, där 45 procent uppger att det inte tror att de kommer att få hjälp.

Vittnesmålen om hur de av oss som har oturen att bli sjuka eller skadas duggar tätt. Cancersjuka tvingas tillbaka till arbete mitt under pågående tuffa behandlingar. Människor som trots sjukdom orkar jobba deltid tvingas säga upp sig för att ställa sig sist i kön på Arbetsförmedlingen. Vid årsskiftet tvingades ca 15 000 personer ut ur sjukförsäkringen, inte för att de blivit friska utan för att de passerade en administrativ tidsgräns. Regeringen lovade att det inte skulle drabba dem som saknade arbetsförmåga. Trots detta beräknar Försäkringskassan att 40 procent av dem som utförsäkrades är så sjuka att de inte klarar någon som helst form av verksamhet hos Arbetsförmedlingen. Och trots löften om motsatsen fick hälften av dem som utförsäkrades sin ersättning sänkt, de flesta med mer än 1 000 kronor i månaden.

Som en följd av förändringarna i sjukförsäkringen bedömer nu hälften av kommunerna att socialbidragen ökat. Att tvingas leva på socialbidrag drabbar barnen särskilt hårt. Kyrkorna rapporterar om ökat behov av matpaket. Enligt organisationen Majblomman fick 23 000 av ekonomiska skäl avstå från glasögon under 2008, trots att de hade synfel. Alldeles för många barn tvingas avstå från skolutflykten därför att familjen saknar en femtiolapp till matsäck.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att minska barnfattigdomen?

Avser statsrådet att göra några förändringar av sjukförsäkringen?

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att minska behoven av socialbidrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-01 Besvarad: 2010-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.