Ökad andel sjötransporter

Interpellation 2021/22:347 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sverige har en av världens längsta kuster, och ser man till hur landet är placerat på världskartan är det nästan att betrakta som en ö. Av Sveriges befolkning bor 49 procent av befolkningen inom 10 kilometers avstånd från kusten, och 71 procent bor inom 50 kilometer från kusten. Att det bor så många längs kusterna har sin naturliga förklaring då det förr inte fanns bra vägar och det var enklare att frakta gods på vatten. Sedan är det också vackert utmed kusten.

 

Med tanke på att Sverige har en av världens längsta kuster och över 50 hamnar med kapacitet att kunna ta mot mycket mer trafik är det förvånande att endast 2 procent av inrikestransporterna av gods sker med sjöfart. Utrikestransporterna ser helt annorlunda ut; där är det enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 70 procent som sker via sjöfart.

Genom att öka inrikestransporter via sjöfarten minskas behovet av andelen långväga vägtransporter, vilket ger en bättre trafiksituation och miljö. Hamnarna finns, farlederna finns, men trafiken saknas. Detta trots att regeringen ofta framhåller att man har som ambition att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart. 

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad gör ministern och regeringen och för att öka andelen sjötransporter och minska de långväga vägtransporterna? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-02-14 Överlämnad: 2022-02-15 Anmäld: 2022-02-16 Sista svarsdatum: 2022-03-01 Svarsdatum: 2022-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)