officerare som gymnasielärare

Interpellation 1999/2000:61 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november

Interpellation 1999/2000:61

av Ulla-Britt Hagström (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om officerare som gymnasielärare

I gymnasieskolan tjänstgör i nuläget 28 229 lärare. Omräknat till antalet heltidstjänster blir det 23 449. Lärartätheten är störst i landstingets gymnasieskolor och något större i friskolorna än i gymnasieskolor med kommunen som huvudman. I den kommunala gymnasieskolan har andelen lärare med pedagogisk utbildning fortsatt att minska från 89 % 1996 till 84 % hösten 1998. Enligt SCB kommer det omkring år 2005 att finnas ett underskott på ca 20 000 gymnasielärare, eftersom avgångarna är störst inom gymnasieskolan.

Läraryrkets status måste höjas. Lärarna måste få lön för mödan och stimulans i form av tjänster med speciellt pedagogiskt ansvar. Tillsammans med kunskapsförmedlandet har läraren flera sociala uppgifter och kravet att kunna skapa goda relationer. Kommunerna måste vara lyhörda för morgondagens arbetskraft och utveckla policy för rekrytering.

Vid den ominriktning av försvaret som nu pågår, kommer ett antal personer med officersutbildning inte att kunna fortsätta med nuvarande arbetsuppgifter. Detta är en grupp med god utbildning som skulle kunna tillföra skolan positiva erfarenheter och kunskap. De skulle därför inte behöva en hel lärarutbildning med inriktning på skolans pedagogik för att kunna gå in i skolan som lärare. Genom att studera och jämföra deras utbildning med lärarutbildningen, skulle specialutformade kortare program snabbt kunna skapas för att ta till vara denna resurs. Statsrådet med ansvar för utbildning av lärare har här en möjlighet att praktiskt hjälpa kommunerna inför fortsatt rekrytering.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att genom utbildningsinsatser tillgodose rekryteringsbehovet av lärare inom gymnasieskolan?

På vilket sätt ämnar statsrådet skapa kortare utbildningsinsatser för att locka den personal som kommer att söka förändrade arbetsuppgifter på grund av försvarets ominriktning till gymnasieskolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-02 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-29