offentlighet och EU

Interpellation 1999/2000:44 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 27 oktober

Interpellation 1999/2000:44

av Sven-Erik Sjöstrand (v) till miljöminister Kjell Larsson om offentlighet och EU

Offentlighetsprincipen, insyn och öppenhet är något som vi normalt ser som en självklarhet i vårt samhälle. Men genom EU-medlemskapet tycks dessa viktiga principer försvagas. Ett tydligt exempel är hanteringen av trikloretylen.

I Sverige råder det i princip förbud att yrkesmässigt använda trikloretylen. "Tri" är ett lättflyktigt lösningsmedel som kan ge nervskador. Det är misstänkt vara cancerframkallande. Ämnet är svårnedbrytbart och giftigt i vattenmiljö. Diskussionerna inom EU om ämnets farlighet har varit många. Redan på försommaren 1997 ville en expertgrupp i EU skärpa bedömningen av trikloretylen. Från klass 3, misstänks orsaka cancer, till klass 2 cancerframkallande. Sedan dess har ny forskning bekräftat trikloretylens farlighet. Men något beslut har EU ändå inte tagit. Det tycks vara ett politiskt kontroversiellt beslut. Eftersom EU-kommissionen har ifrågasatt Sveriges förbud mot trikloretylen så borde expertgruppens förslag innebära att argumenten för vårt förbud blivit starkare.

I Sverige har 60 företag begärt att få förbudet prövat. Länsrätten i Stockholm höll med företagen om att det svenska triförbudet strider mot EU:s regler om fri rörlighet. Kemikalieinspektionen överklagade och Kammarrätten bedömde att EG-domstolen skulle tillfrågas. EG-domstolen avgör nu om Sverige skall få ha kvar sitt förbud mot lösningsmedlet trikloretylen.

Tidningen Dagens Arbete har begärt av Utrikesdepartementet att få ta del av Europeiska gemenskapernas kommissions inlaga i EG-domstolen rörande målet trikloretylen. Regeringen har beslutat avslå de viktigaste delarna i denna begäran. Skälen för regeringens beslut är att handlingen innehåller de delar som har strukits i bilagan i kommissionens rättsliga argumentation och slutsatser i målet vid EG-domstolen. Enligt regeringen är uppgifterna sådana att det kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet om uppgifterna röjs. Sekretess gäller därför för uppgifterna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

  1. Avser miljöministern verka för att kommissionens handlingar ska bli offentliga?
  2. På vilket sätt anser statsrådet att Sveriges förbindelser med EG-domstolen och kommissionen skadas om handlingarna kring trikloretylenärendet blir offentliga?
  3. Ämnar statsrådet arbeta för att de nya bestämmelserna om offentlighet skall leda till en ökad insyn och öppenhet när det gäller beslut kring miljöfarlig verksamhet?
  4. Kommer statsrådet vidtaga några åtgärder om EG-domstolen upphäver Sveriges förbud av trikloretylen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 1999-10-27 Besvarad: 1999-11-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.