offentlig upphandling

Interpellation 2000/01:89 av Segelström, Inger (s)

av Segelström, Inger (s)

den 2 november

Interpellation 2000/01:89

av Inger Segelström (s) till näringsminister Björn Rosengren om offentlig upphandling

Koldioxidutsläppen och dess negativa inverkan på växthuseffekten är klarlagt. Detta är ett av de största miljöhoten vi står inför. Enligt Kyotoprotokollet åtog sig EU att minska sina CO2-utsläpp med 8 % under perioden 2008@2012 med utgångspunkt i 1990 års nivå. En betydande del i denna reducering måste komma från transportsektorn om målet ska kunna nås. Det finns i dag en överenskommelse med den europeiska bilindustrin att minska utsläppen av koldioxid inom EU med 25 % (till 140 g/km i genomsnitt) till år 2008 respektive 2009 att gälla för de japanska och koreanska biltillverkarna.

Samtidigt vet vi att målsättningarna för koldioxidutsläppen med all sannolikhet inte kommer att uppnås och transportsektorns stora betydelse för detta. Ansträngningarna måste alltså intensifieras. Det är naturligt att den offentliga sektorn går före när det gäller att på olika sätt markera betydelsen av. Om den offentliga sektorn går före är det också lättare att ställa krav på det privata näringslivet att ta sitt miljöansvar. Ett konkret sätt att driva reducering av CO2 i transportsektorn är att i den offentliga upphandlingen fokusera på att premiera bilar med låga koldioxidutsläpp och andra miljökrav. Att premiera miljöbilar som i så stor utsträckning som möjligt garanterar miljönyttan. I dag är det tveksamt vilken hänsyn staten tar till utsläpp av koldioxid vid sin upphandling av personbilar.

Min fråga till näringsministern är:

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att den offentliga upphandlingen av bilar i Sverige ändras så att större hänsyn tas till EU:s åtagande enligt Kyotoprotokollet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-11-02 Anmäld: 2000-11-14 Besvarad: 2001-01-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.