Offentlig redovisning av ekonomiskt stöd till partierna

Interpellation 2008/09:542 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:542 Offentlig redovisning av ekonomiskt stöd till partierna

av Eva-Lena Jansson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Stödet från staten och riksdagen är den största inkomstkällan för partier på riksnivå. Partistödet ger politiska partier möjlighet att arbeta långsiktigt utan att vara beroende av olika bidragsgivare.

Fria partier, fri nyhetsförmedling och opinionsbildning är grundläggande inslag i en demokrati. Partierna spelar en betydelsefull demokratisk roll som opinionsbildare och har en nödvändig uppgift i samhället vid de allmänna valen. Partierna ger väljarna alternativ, kunskap och möjlighet att påverka, delta och ta ansvar. Ett offentligt ekonomiskt stöd till politiska partier betraktas därför som rimligt och av stor vikt för demokratin. Det är inskrivet i lagen och ges i flera former:

-      Staten ger stöd till partiernas allmänna verksamhet.

-      Riksdagen ger stöd till partigruppernas och riksdagsledamöternas arbete i riksdagen.

-      Dessutom har kommuner och landsting rätt men inte skyldighet att lämna stöd till politiska partier.

Men det finns också möjlighet för privatpersoner att ge ekonomiskt stöd till politiska partier. I en rapport gjord av Arbetarrörelsens Tankesmedja redovisas hur det privata ekonomiska stödet är fördelat över respektive parti. Rapporten visar bland annat att det borgerliga blocket får stöd av Svenskt Näringsliv, som satsar mer pengar på opinionsbildning än alla riksdagspartier tillsammans. Till exempel använde Svenskt Näringsliv 503 miljoner kronor, exklusive personalkostnader, i valkampanjen inför EMU-omröstningen och under valåret 2006 satsade organisationen nästan lika mycket för att få en regering som för arbetsgivarnas och näringslivets talan enligt rapporten Makten över debatten.

För varje enskild medborgare är det naturligtvis viktigt att få reda på vem eller vilka som ger stora ekonomiska bidrag till politiska partier. En förutsättning för detta är ju att ekonomiska bidrag till partier från privatpersoner och organisationer är offentliga. Demokratiska val utgår från att medborgarna har insikt och kunskap samt möjlighet att kritiskt granska avsändaren av ett politiskt budskap.

Min fråga till justitieministern är följande:

Avser justitieministern att verka för att enskilda privatpersoners och organisationers ekonomiska stöd till politiska partier ska redovisas offentligt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-01 Sista svarsdatum: 2009-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)