Nya statliga myndigheters lokalisering

Interpellation 2015/16:128 av Håkan Svenneling (V)

av Håkan Svenneling (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Statsrådet har varit väldigt ambitiös i sina ambitioner att omorganisera staten, regioner, landsting och kommuner i Sverige genom fler uppdrag och utredningar. I budgetpropositionen för 2016 som regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om står det:

Vissa myndighetsfunktioner bör utlokaliseras från storstadsområdena – det är viktigt att det finns arbetstillfällen för tjänstemän och akademiker även utanför de större städerna. För att hantera frågan samlat och effektivt avser regeringen att ge Statens servicecenter i uppdrag att föreslå vilka myndighetsfunktioner som vore lämpliga att utlokalisera. Regeringen avser att följa upp arbetet med utlokalisering samt att se till att nya myndigheter i första hand etableras utanför storstäderna.

Den nya regeringen har än så länge bara bildat en ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten. Den lokaliserades till Stockholm då det egentligen handlade om en delning av den befintliga myndigheten Konkurrensverket som inte kunde ha både rådgivning och tillsyn inom ramen för samma myndighet.

Dock finns det förslag på flera nya myndigheter som ska inrättas. E-hälsa har blivit det nya sättet att modernisera vår hälso- och sjukvård. Utredningen SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet handlar om att E-hälsomyndigheten skulle få ett nytt breddat uppdrag vilket åtminstone skulle innebära en dubblering av myndighetens storlek (i dag 130 anställda). Myndigheten bildades den 1 januari 2014 och är i dag lokaliserad till Stockholm. Utredningen lämnades i våras och föreslår ingen lokalisering, men enligt uppgift är de aktuella orterna Stockholm eller Kalmar.

I mitten av juni 2015 presenterade Finansdepartementet departementspromemorian Förslag om ny reglering för AP-fonderna (Ds 2015:34). Dagens nuvarande fem buffertfonder ska minskas till tre. Fonderna, som är myndigheter, ska heta Första–Tredje AP-fondsmyndigheterna. Andra AP-fonden placeras precis som nu i Göteborg. Sjätte AP-fonden, som också finns i Göteborg, läggs ned och verksamheten förs över till Andra AP-fonden. Vilken av de tre nuvarande Stockholmsbaserade fonderna som ska läggas ned bestäms senare i anslutning till att en proposition lämnas till riksdagen. AP-fondernas administration samordnas genom att någon av fonderna får i uppdrag att ansvara för ett gemensamt servicecenter.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi följande:

  1. Kommer Statens servicecenters föreslagna utlokaliseringar att omfatta även akademiska jobb?
  2. Kommer statsrådet att inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen verka för att E-hälsomyndighetens nya uppdrag utlokaliseras?
  3. Kommer statsrådet att inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen verka för att AP-fondernas nya samordnade stödfunktioner utlokaliseras?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-10-29 Överlämnad: 2015-11-02 Anmäld: 2015-11-03 Sista svarsdatum: 2015-11-16 Svarsdatum: 2015-11-17
Debatt (7 anföranden)