Ny politik för dataspelsindustrin

Interpellation 2008/09:334 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 12 februari

Interpellation

2008/09:334 Ny politik för dataspelsindustrin

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Dataspelsindustrin, som är en del av den breda upplevelseindustrin, är en relativt ung, växande och utvecklingsbar bransch. Den ger jobb och exportintäkter och driver på den tekniska utvecklingen. Dataspelsbranschen har stora möjligheter att utvecklas utifrån den styrkeposition den har i dag. Branschen kan också komma att spela en större roll i framtiden än i dag inom till exempel utbildning, vård och kultur.

För att utveckla dataspelsbranschens potential behöver utbudet av och dimensioneringen av utbildningsplatserna för dataspelsutveckling på högskolor och universitet ses över. Även kvaliteten på dessa utbildningar bör ses över, liksom behovet av högre utbildningsinsatser i form av forskare och doktorander.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsministern:

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta i syfte att i dialog med branschen utarbeta ett heltäckande framtidsprogram för den utvecklingsbara och jobbskapande dataspelsindustrin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-12 Anmäld: 2009-02-12 Svar fördröjt anmält: 2009-02-20 Besvarad: 2009-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.