Ny pendeltågstunnel eller ett eventuellt tredje spår

Interpellation 2006/07:60 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 10 november

Interpellation

2006/07:60 Ny pendeltågstunnel eller ett eventuellt tredje spår

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

För ett halvår sedan kom Banverket, Stockholms stad och Stockholms läns landsting överens om att bygga den så kallade Citybanan som innebär att en helt ny pendeltågstunnel byggs i centrala Stockholm. Projektet innebär att pendeltågstrafiken, på samma sätt som tunnelbanan, ges två helt egna spår och att två nya pendeltågsstationer byggs vid T-centralen och Odenplan. Den nya tågtunneln kommer att minimera störningar av spårhalka, snö och is och möjliggör ökning av turtätheten för pendeltågen från dagens 15-minuterstrafik till 10-minuterstrafik.

Den nya pendeltågstunneln är nödvändig för att lösa de redan i dag akuta problemen i pendeltågstrafiken och för att bygga spårkapacitet för en växande Stockholmsregion. Trängseln på spåren är orsaken till de senaste årens kroniska förseningar i trafiken. Brist på spårutrymme är också orsaken till att SL inte kan sätta in flera tågavgångar, trots att trängseln i pendeltågen under rusningstrafik är avsevärd.

Bristen på spårkapacitet drabbar inte bara pendeltågsresenärerna. Nästan lika hårt drabbas de som varje dag pendlar in till Stockholm från övriga Mälardalen. Det är till och med så att de förseningar som orsakas av spårbristen i Stockholm indirekt drabbar tågresenärer i Göteborg och Malmö.

Därför är det ingen slump att politikerna i Stockholm, Mälardalen och snart sagt hela Sverige varit överens om att Citybanan är vårt lands viktigaste infrastrukturprojekt. Bland de tiotusentals pendel- och regionaltågsresenärer som lider av alla de problem som spårbristen ger upphov till var beslutet om att bygga Citybanan mer än välkommet.

Nu har de borgerliga partiledarna klargjort att detta Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt ska stoppas, trots att bygget pågår för fullt och hittills kostat 1 miljard kronor. I stället vill regeringen åter ”snabb”utreda den sedan länge utdömda idén om att dra ett nytt tredje spår i ytläge förbi Riddarholmen.

Sveket mot Stockholms pendeltågstrafikanter är gigantiskt. Förslaget är både obegripligt och kortsiktigt. Redan år 2015 räknar Banverket med att antalet resenärer är så många att det tredje spåret inte räcker till. Med andra ord kan det tredje spåret vara otillräckligt redan innan det ens är färdigbyggt. Pendeltågstrafiken i Stockholm behöver inte ytterligare utredningar utan ett klart och tydligt besked om att Citybanan ska färdigställas enligt avtal.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till ansvarigt statsråd:

1.   Avser statsrådet att verka för att Citybanan ska stoppas och att ett nytt tredje spår ska utredas?

2.   På vilka skäl grundar statsrådet att en ytterligare utredning om ett eventuellt nytt spår förbi Riddarholmen är ett bättre beslut för pendeltågstrafiken i Stockholms län än den förra regeringens beslut att bygga Citybanan och därigenom tillskapa två nya spår i tunnel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-10 Anmäld: 2006-11-10 Svar fördröjt anmält: 2006-11-22 Besvarad: 2006-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (16 anföranden)