Nollvision och stöd till självmordsförebyggande arbete

Interpellation 2006/07:652 av Ericson, Gunvor G (mp)

av Ericson, Gunvor G (mp)

den 7 augusti

Interpellation

2006/07:652 Nollvision och stöd till självmordsförebyggande arbete

av Gunvor G Ericson (mp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Dagens suicidprevention, alltså självmordsförebyggande, har mycket mer att önska. En nollvision i trafiken har funnits i Sverige ganska länge men det är många fler som dör av självmord än i trafiken. Suicid är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i åldrarna 15–44 år. Socialstyrelsen har i år presenterat uppgifter om att självmordsförsök som kräver sjukhusvård under senare år har ökat starkt bland både unga kvinnor och män i åldern 15–24 år. En fjärdedel av alla suicid i Sverige begås av personer som är 65 år och äldre, något som hittills inte uppmärksammats tillräckligt.

Kvinnor söker oftare hjälp och fullföljer behandlingen. Männen svarar för ca 70 procent av alla suicid. Därför behövs riktade satsningar till män. I Tyskland har forskningen visat att det går att tidigt upptäcka psykiska problem hos män och få dem att fullfölja behandlingen. Det är en viktig jämställdhetsfråga att lyfta fram manliga förebilder som tar sin psykiska hälsa på allvar.

Antalet suicidförsök bland män i åldrarna 15–24 år har under de senaste åren ökat med 26 procent, något som är mycket oroande eftersom vi vet att suicidförsök hos män ofta leder till fullbordat suicid.

Det är bra att regeringen håller på med ett nationellt program för att förebygga självmord, men det räcker inte med strategier om det inte finns ett tydligt mål som en nollvision.

Spes – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd – är en nationell organisation, som är politiskt och religiöst obunden och vars medlemmar alla har det gemensamt att någon som står dem mycket nära har tagit sitt liv.

·       SPES verkar för förändringar för suicidnära människor och deras anhöriga samt för efterlevande till dem som tagit sina liv. Det är av stor betydelse för alla berörda. Dessutom verkar de för att minska antalet suicid och suicidförsök samt för att öka kunskapsnivån om att suicid går att förebygga.

·       Spes är demokratiskt uppbyggt.

·       Spes är partipolitiskt och religiöst obundet.

·       Spes har en riksomfattande organisation med verksamhet i hela landet.

·       Spes har bedrivit verksamhet sedan 1987.

·       Spes har drygt 1 500 medlemmar.

Spes bör i likhet med andra organisationer erhålla statligt verksamhetsstöd på lika villkor som andra patient‑, brukar- och anhörigorganisationer. Det fanns ett förslag förberett under förra mandatperioden inför budgeten för 2007 men i den nya regeringens budget försvann det.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att en nollvision för självmord ska tas fram?

2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Spes ska erhålla statligt verksamhetsstöd?

3. Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder riktade till män?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-08-07 Anmäld: 2007-08-16 Svar fördröjt anmält: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.