Nivån på hushållens skuldsättning

Interpellation 2015/16:40 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det pågår en debatt om huruvida de svenska hushållens skuldsättning över huvud taget är ett problem. Det som fram tills nyligen var en allmän sanning – att svenska hushåll på grund av bolån är skuldsatta i alltför hög grad och att man inte amorterar – har nu ifrågasatts. Med hänvisning till att om man även tog hänsyn till de nationella skatte- och välfärdssystemen så skulle de svenska hushållens skuldsättning ligga på en genomsnittlig europeisk nivå. Dessutom motsvaras hushållens lån av tillika stora tillgångar och amorteringsbenägenheten har ökat.

Det är intressanta inspel och tål att funderas på. Inte minst innan man exempelvis går vidare med politiska beslut om amorteringskrav eller sänkta ränteavdrag.

Det byggs sedan många år för få bostäder i Sverige jämfört med vår befolkningsutveckling och många har svårt att ens komma in på bostadsmarknaden. Därför är det angeläget att det finns ett så korrekt underlag som möjligt så att beslut kan fattas om åtgärder som får rätt konsekvenser och inte ytterligare straffar svaga grupper.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Är nivån på de svenska hushållens skuldsättning, enligt statsrådets uppfattning, ett problem eller inte?

Hur ska de svenska hushållens skuldsättning enligt statsrådet jämföras med situationen i andra länder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Överlämnad: 2015-10-03 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-15 Sista svarsdatum: 2015-11-02
Debatt (7 anföranden)