Nedläggning av Hållbarhetsrådet

Interpellation 2006/07:345 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 23 februari

Interpellation

2006/07:345 Nedläggning av Hållbarhetsrådet

av Egon Frid (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Att regeringen under sin korta tid vid makten skulle hinna montera ned så mycket av framgångsrikt miljö- och djurskyddsarbete är oroande. Djurskyddsmyndigheten försvinner i år och anslag för kommunala energirådgivare och klimatinvesteringsbidrag (Klimp) är noll kronor för år 2008 respektive 2009.

Vänsterpartiet driver på i motsatt riktning, med en förstärkt miljöpolitik. Vi vill öka resurserna för ovannämnda verksamheter för att åstadkomma en förändring mot ett bättre djurskydd och ökade insatser i klimatarbetet. Vi har genom åren även i statsbudgeten aktivt verkat för Hållbarhetsrådets, och dess föregångare IEH:s (Institutet för ekologisk hållbarhet), verksamhet i Umeå.

Regeringen hävdar att de prioriterar miljöarbetet genom att inrätta en hållbarhetskommission, samtidigt som man meddelar att Hållbarhetsrådet i Umeå kommer att läggas ned i år. Detta är ytterligare ett slag mot det lokala miljöarbetet.

Hållbarhetsrådet har varit ett viktigt stöd för det regionala och lokala arbetet för hållbar utveckling. Inte minst har det skapat möjligheter för fritidspolitiker och tjänstemän i våra kommuner att utbyta erfarenheter från praktiskt miljöarbete.

Regeringen har motiverat nedläggningen av Hållbarhetsrådet med att man vill ha nya organ för arbetet. På nationell nivå kommer man att inrätta en hållbarhetskommission under statsministern samt ett vetenskapligt råd om klimat och en parlamentarisk beredning.

Då ingen utredning gjorts över konsekvenser av en nedläggning av verksamheten kan man fundera på hur regeringen ser på det lokala miljöarbetet. För att det lokala Agenda 21-arbetet och det praktiska arbetet med att förverkliga våra nationella miljömål i kommunerna ska drivas på behövs nätverk och utbyte. Varför bromsa när vi behöver accelerera?

Med anledning av detta vill jag fråga ministern:

1. Avser ministern att ompröva beslutet så att Hållbarhetsrådet får fortsätta?

2. Hur avser ministern att agera för att det lokala Agenda 21-arbetet och miljöarbetet i kommunerna ska få samma stöd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-22 Anmäld: 2007-02-23 Sista svarsdatum: 2007-03-16 Besvarad: 2007-03-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.