Nedläggning av det statliga servicekontoret i Angered

Interpellation 2011/12:274 av Heydari, Shadiye (S)

av Heydari, Shadiye (S)

den 1 mars

Interpellation

2011/12:274 Nedläggning av det statliga servicekontoret i Angered

av Shadiye Heydari (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Försäkringskassan har meddelat att Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor i Angered i nordöstra Göteborg ska stängas. Som motivering anges att lokalerna inte är ändamålsenliga. I regeringens svar på min skriftliga fråga om det är ett problem att den statliga servicen utarmas i nordöstra Göteborg skriver Anders Borg att det inte ankommer på regeringen att fastställa hur Skatteverket organiserar sin verksamhet.

Jag tycker att det är ett passivt och oengagerat svar och hade förväntat mig större ansvarstagande från regeringen i denna för Angeredsborna viktiga fråga – särskilt när regeringen i regeringsförklaringen från september 2011 säger att utanförskapet ska trängas tillbaka och fler ges ökad makt över den egna vardagen.

Är det någonstans ett gemensamt servicekontor behövs så är det just i nordöstra Göteborg. Vi är ca 50 000 invånare. Det är Göteborgs yngsta stadsdel och ca 230 personer besöker kontoret dagligen. För många är språket ett hinder och många har kontakt med flera av myndigheterna varför personliga möten är lättare. En stängning av servicekontoret menar jag bara leder till ännu större segregation och utanförskap, i motsats till ambitionen om större egenmakt.

Vidare har inte myndigheten inför beslutet pratat med vare sig Göteborgs stad, stadsdelsnämnden i Angered eller andra aktörer i stadsdelen om hjälp att finna nya lokaler.

Därför undrar jag om det finns andra skäl bakom stängningen än de redovisade.

Min fråga till finansministern är på vad han grundar att en stängning av det statliga servicekontoret i Angered är förenligt med regeringens ambition att ge fler ökad makt över den egna vardagen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-03-01 Anmäld: 2012-03-01 Besvarad: 2012-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)