Nedläggning av campus Härnösand

Interpellation 2012/13:322 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 7 mars

Interpellation

2012/13:322 Nedläggning av campus Härnösand

av Jasenko Omanovic (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Beslutet att lägga ned Mittuniversitetets campus i Härnösand har väckt mycket kritik regionalt. Dessutom har tidigare statsministern Thorbjörn Fälldin och författaren Bodil Malmsten lämnat tillbaka den doktorshatt och ring som de fått av Mittuniversitetet i egenskap av hedersdoktor. Även tidigare statsministen Göran Persson har kraftigt kritiserat beslutet och regeringens roll i det.

Nedläggning av campus Härnösand är resultat av de besparingar Mittuniversitetet tvingas till på grund av minskade anslag till den högre utbildningen. Regeringen flyttar pengar från nya universitet och högskolor till gamla lärosäten. Detta manifesterar tydligt regeringens avoga inställning till de regionala högskolorna.

Den mest kännbara konsekvensen av nedläggningen är att ett stort antal ungdomar, främst från arbetarhem i Ådalen, får längre till högskoleutbildning. Som bekant är närheten till studier viktigt för att unga från hem som saknar studietradition, ska söka sig till högre utbildning. Nedläggning av campus Härnösand skapar sämre förutsättningar för unga i Ådalen att kunna göra klassresan.

Nedläggningen innebär också att en 170-årig lärarutbildningstradition i Härnösand försvinner.

Sverige behöver kraftigt höja kunskapsnivån för att vi ska kunna klara oss i den globala konkurrensen. I Sverige har 37 procent av arbetskraften högskoleutbildning. I våra konkurrentländer som till exempel i Kanada är andelen 50 procent och i Sydkorea 48 procent. Vi har också mycket hög ungdomsarbetslöshet i landet, samtidigt som företag saknar personal med rätt kompetens. Behovet av högre utbildning är stort.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att säkra tillgången till studieplatser inom högskolan för ungdomarna i Ådalen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-07 Anmäld: 2013-03-07 Sista svarsdatum: 2013-03-21 Svar fördröjt anmält: 2013-03-21 Besvarad: 2013-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.