Naturbruksutbildningarna

Interpellation 2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Skolverket har fått uppdraget att lämna förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan, och dessa är nu inlämnade till regeringen. Inom kort kan regeringen på förslag från Skolverket ta ett beslut som innebär att utbildningarna i jakt- och viltvård, naturturism, fiske och vattenvård vid landets naturbruksgymnasier försvinner. Något som också kan resultera i att flera naturbruksskolor tvingas lägga ned, vilket vore olyckligt, eftersom det är fungerande utbildningar där elever får arbete eller startar eget företag efter avslutad utbildning.

Besöksnäringen är en av Sveriges mest ökande näringar, där det dessutom är många unga och nya svenskar som får sitt första jobb. För besöksnäringen är jakt och fiske en viktig beståndsdel för turism och friluftsliv. Omvärlden förändras snabbt, vilket skapar nya möjligheter. Prognoserna pekar på fortsatt global tillväxt, med stor potential för Sverige att hävda sig internationellt, både genom landets rika natur- och kulturvärden och genom attraktiva städer. Besöksnäringens mål är att dubbla turismomsättningen till 2020. Företagen uttrycker en hög tillväxtvilja, näringen är sysselsättningsintensiv och erbjuder i hög grad arbete för ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Hållbarhetsfrågorna är viktiga för besöksnäringen och kan exempelvis gälla ekologisk mat, miljöanpassade transporter, eller restauranger, hotell och campingplatser med en tydlig miljöprofil. Samtidigt läggs förslag från Skolverket som kan innebära slutet för gymnasieutbildningar till yrken inom besöksnäring.

Man kan fråga sig om det är statsrådets mening att dessa former av arbeten inte är viktiga och att dessa utbildningar därför inte behövs. 

Därför vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anna Ekström:

 

1) Har statsrådet och regeringen för avsikt att ställa sig bakom Skolverkets förslag om att smalna av naturbruksprogrammet?

2) Hur avser statsrådet agera för att hantera konsekvenserna av Skolverkets beslut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-08 Överlämnad: 2016-12-09 Anmäld: 2016-12-12 Sista svarsdatum: 2017-01-12 Svarsdatum: 2017-01-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)