Nationellt stöd till besöksnäringen

Interpellation 2012/13:17 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 4 oktober

Interpellation

2012/13:17 Nationellt stöd till besöksnäringen

av Marie Nordén (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Turist- och besöksnäringen har sedan början av 2000-talet ökat kraftigt och är nu en av Sverige viktigaste näringar för exportinkomster. Näringen har ökat med 76 procent de senaste tio åren och sysselsätter drygt 162 000 personer, vilket är mer än landets 15 största företag tillsammans.

Enligt internationella bedömningar kommer turism och resande i ett globalt perspektiv att öka med ca 3 procent per år fram till 2030. Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning då vi har attraktiva resmål och anläggningar samt att vår natur och kultur ligger i linje med vad både fritids- och affärsresenärer förväntas efterfråga.

Besöksnäringen har en stark potential och skulle kunna växa ytterligare om regeringen ökade insatserna för att förbättra näringens villkor och förutsättningar.

Det handlar om att staten stöder arbetet med att förverkliga målen i den nationella strategin som näringen via Svensk Turism utarbetat. Men det handlar också om ökad tillgänglighet, stöd till småföretag och inte minst om resurser till marknadsföring på nationella och internationella plan via Visit Sweden.

Även bättre tillgänglighet är en nödvändig förutsättning för turistbranschen genom utbyggnad av vägar, järnvägar och bättre flygförbindelser samt bredband med hög kapacitet och fungerande telefoni. Detta förutsätter att nyckeltalen som används som underlag till investeringarna ses över.

Avser näringsministern att vidta åtgärder för att förverkliga målen i den nationella strategin för besöksnäring som Svensk Turism har utarbetat?

Avser näringsministern att öka resurserna till marknadsföring på nationella och internationella plan via Visit Sweden?

På vilket sätt avser näringsministern att förbättra förutsättningarna för branschen när det gäller tillgänglighet?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2012-10-04 Anmäld: 2012-10-15 Återtagen: 2012-10-18