Nationellt program mot skattefusk och svartjobb

Interpellation 2007/08:823 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 7 augusti

Interpellation

2007/08:823 Nationellt program mot skattefusk och svartjobb

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Stat, kommuner och landsting beräknas förlora 133 miljarder kronor på ”skattefelet”. Svartarbetet står för 66 miljarder och annat nationellt skattefusk för 21 miljarder.

Det finns en bred uppslutning om behovet av åtgärder mot skattefusk och svartjobb. En opinionsundersökning som byggbranschen har gjort visar att en stor majoritet, 96 procent, av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och landsting anser att svartarbete är ett samhällsproblem.  Hela 85 procent av de tillfrågade anser att staten måste blir bättre på att förhindra svartarbete eller att nuvarande insatser är otillräckliga. Oanmälda besök på arbetsplatserna för att minska svartarbetet efterlyses av 65 procent av de förtroendevalda och 45 procent av dem vill att staten inför närvaroregistrering på arbetsplatserna för att komma åt svartarbetet. Merparten av de tillfrågade, sex av tio, menar att svartjobb skapar osund konkurrens på marknaden, medan 25 procent säger att det största problemet är minskade skatteintäkter för staten.

Skatteverket har i sina studier av skattefelet analyserat i vilka branscher det är som störst. Uthyrnings- och företagsservicefirmor, parti- och detaljhandel samt byggbranschen har de största bortfallen i fråga om skatt utifrån svartarbete. Mikroföretag och privatpersoner är de grupper av skattebetalare som är mest framträdande.

Genom propositionen 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen togs frågan om kasseregister upp. Mer finns att göra på detta område vilket vi socialdemokrater, som en gång lade grunden för den proposition regeringen ”ärvt”, också föreslagit.

Mot bakgrund av att nuvarande insatser anses otillräckliga av de flesta politiskt förtroendevalda är mina frågor till statsrådet:

1. Inom vilka nya branscher avser statsrådet att föreslå oannonserade kontrollbesök?

2. Hur avser statsrådet att utveckla kontrollverksamheten utifrån propositionen 2006/07:105 och certifierade kassaregister?

3. Vilka andra åtgärder avser statsrådet att föreslå för att bekämpa inhemskt svartarbete och skattefusk, samt avser statsrådet att ta initiativ till att Skatteverket får nödvändiga resurser för detta i höstens budget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-08-07 Anmäld: 2008-08-14 Svar fördröjt anmält: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)