Nationell strategi för att omvandla utsatta områden

Interpellation 2021/22:540 av Aphram Melki (C)

av Aphram Melki (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I dag finns det enligt polisen 61 utsatta områden i Sverige. Mer än var tjugonde svensk, över 500 000 människor, bor just i dessa områden. Ett utsatt område karakteriseras enligt polisen av låg socioekonomisk status, parallella samhällsstrukturer och kriminalitet samt dödsskjutningar som bara ökar. Trångboddheten är vanligt förekommande i dessa områden. Samtidigt växer alternativa samhällsstrukturer och religiös fundamentalism, vilket har skapat strukturer som är helt frånkopplade från rättsstaten.

Andelen unga som slutför sin gymnasieutbildning är markant lägre i socialt utsatta områden jämfört med elever från områden med bättre förutsättningar. Ansvaret för att lösa situationen faller i dag i huvudsak på enskilda kommuner, vilka många gånger gör ett mycket bra arbete med knappa resurser. Jag kan till exempel nämna att enbart tre kommuner i Sverige – en av dessa är min hemkommun Järfälla – har tagit fram en handlingsplan för utsatta områden.

Det är statens ansvar att säkerställa att rättssamhället har tillräckliga resurser, och här måste göras mycket mer, inte minst vad det gäller resurser och samordning.

Det behövs en nationell strategi för att omvandla utsatta områden till fungerande och trygga stadsdelar. Den nationella strategin måste ta sikte på att minska arbetslösheten, säkerställa en likvärdig skola och stärka tryggheten genom att både öka den polisiära närvaron, stärka rättsväsendet och öka insatserna mot den våldsbejakande kriminaliteten.

Sverige behöver ett mål att det senast 2030 inte längre ska finnas några områden som definieras som utsatta. Allt annat är ett svek mot de 500 000 svenskar bor i dessa områden.

Statsministern har i sin regeringsförklaring lovat att vända på varje sten för att lösa segregationen. Ändå har regeringen och Socialdemokraterna avslagit yrkandet att ta fram en nationell strategi. Regeringen har haft makten i snart åtta år, och inget har blivit bättre, snarare sämre.

Utifrån ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer regeringen att ta fram en nationell strategi för att omvandla de utsatta områdena till trygga och säkra områden senast 2030?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-07 Överlämnad: 2022-06-09 Anmäld: 2022-06-10 Svarsdatum: 2022-06-27 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)