Nationell Internetsäkerhet

Interpellation 2007/08:278 av Liljevall, Désirée (s)

av Liljevall, Désirée (s)

den 7 december

Interpellation

2007/08:278 Nationell Internetsäkerhet

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sverige är en stolt IT-nation. Vi har en hög andel hushåll med Internetuppkopplade datorer, myndigheterna ger service och information på nätet dygnet runt och den tekniska utvecklingen gör att allt fler har tillgång till snabbt, eller till och med mycket snabbt, bredband. Internet som arbetsverktyg är väl använt av människor i alla delar av samhället. Det här är en positiv utveckling. Desto allvarligare är det att larmrapporterna om dålig IT-säkerhet hörs allt oftare. Kunskapsbristen om vikten av Internetsäkerhet är skriande. Riksrevisionen kom med en rapport i ämnet i juni, Krisberedskapsmyndigheten har rapporterat i frågan ett par gånger i höst. Svenska myndigheter är inte samordnade, de har undermåligt skydd och de anställda vet för lite hur de ska agera för att skydda sina IT-system och den information de har.

För en enskild datoranvändare räcker det med ett klick på fel länk i ett e-postmeddelande eller på en hemsida för att datorn ska bli kapad och hamna i ett så kallat botnet. Via dessa nät av tusentals datorer kan kriminella skicka spam, störa hela IT-system, stjäla information och så vidare. Eftersom datorerna finns i många olika länder är det svårt att hitta de kapade datorerna för att bromsa utvecklingen och komma åt brottslingarna.

En organiserad Internetattack skulle kunna slå ut stora delar av vårt samhälle. Det mest kända exemplet på hur informationssäkerheten i ett helt land äventyras är när Estland i våras beslutade att flytta en staty från andra världskriget från en plats i Tallinn till en annan. Landets regeringskansli, flera myndigheter och riksmedierna utsattes då för organiserade överbelastningsattacker. Sverige har mycket dålig beredskap för att skydda sig från en sådan attack.

Mot bakgrund av vad som anförts undrar jag vad statsrådet tänker göra för att skydda svenska myndigheters IT-system från Internetattacker.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-07 Anmäld: 2007-12-07 Besvarad: 2007-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)