Nationalmuseum

Interpellation 2009/10:458 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:458 Nationalmuseum

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I regeringens uppdrag till Statens fastighetsverk ingick att ”redovisa åtgärder, kostnader, tidplan och former för genomförandet av en renovering och ombyggnad. Visa konsekvenserna av en kompletterande byggnad för fastighetstekniska ändamål. Föreslå åtgärder utifrån verksamhetens behov såsom säkerhet, klimat, ljus och brandskydd. Föreslå fastighetsknutna åtgärder rörande bland annat fasad och tekniska installationer.”

Vi vill i stället investera i ett nytt Nationalmuseum, med en märkbar ökad tillgänglighet till dess samlingar och ändrar därför i ett första steg planeringen av om‑, till‑ eller nybyggnation av museet så att verksamheten – inte byggnaden – står i fokus.

Museet ska stå i centrum, inte det gamla husets behov. I ett år har man utrett och i ytterligare ett år har regeringen nu haft ärendet på sitt bord utan att på något vis redogöra sina planer. En reviderad variant lämnades in i augusti 2009.

Gäller fortfarande avsikten att lägga ned 1 miljard kronor som endast inkluderar renovering av en gammal byggnad? Ska Sverige ha ett stort Nationalmuseum förtjänar det att vara i centrum och inte en bieffekt av ett hus. Frågan är fortfarande vad Nationalmuseum – Sveriges egentliga huvudscen mot både landet självt och omvärlden vad gäller museisidan – ska vara: detta är nämligen inte utrett.

Kan det ta rollen som ”norra Europas ledande konst- och designmuseum”?

På frågan om förnyelsen av Nationalmuseum löser museets hela lokalbehov svarar museiledningen tidigare ett mycket bestämt nej. Därför måste man kanske fortfarande också lösa lokalbehovet med en helt ny tillbyggnad eller ytterligare ett museum på annan plats.

Nationalmuseum har ju nu under en längre tid haft plattformen ”Arbete pågår/Museum” där besökare ges en försmak av hur det nya museet kan komma att se ut då det väntas stå klart 2018. Men vad är det som egentligen gäller? Vad är regeringens intentioner? Nationalmuseets medarbetare kämpar på men behöver liksom vi intresserade och ansvariga politiker ett besked på vägen.

Mina frågor till kulturministern är därför:

Hur tänker sig kulturministern vårt Nationalmuseums framtid?

Hur ser kulturministerns tidsplan ut för en förnyelse av Nationalmuseum?

Avser kulturministern att se till att det blir en dialog med riksdagen eller andra innan det färdiga konceptet redovisas offentligt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)