Narkotikarelaterad dödlighet

Interpellation 2011/12:373 av Larsson, Hillevi (S)

av Larsson, Hillevi (S)

den 23 maj

Interpellation

2011/12:373 Narkotikarelaterad dödlighet

av Hillevi Larsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Enligt Folkhälsoinstitutets statistik har den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige stigit från 194 personer år 1994 till 421 personer år 2010. Det är en oroande utveckling och visar narkotikaproblemens omfattning.

Sveriges restriktiva hållning i narkotikafrågor har varit framgångsrik när det gäller att minska det experimentella bruket av narkotika men har på många sätt drabbat dem som har ett tyngre missbruk. Trots att landstingen sedan 2006 har haft möjlighet att införa sprutbytesprogram finns de än så länge bara i Skåne. Det betyder att majoriteten av alla injektionsmissbrukare saknar tillgång till rena sprutor och riskerar därmed att smittas av hiv och hepatit.

Sprutbytesprogram har gett positiva resultat i andra länder och förespråkas av en lång rad internationella organ som WHO, FN och EU:s expertorgan i narkotikafrågor EMCDDA.

Det är relativt svårt att få vård och behandling för tyngre missbruk i Sverige och tillgången på vård är ojämnt fördelad över landet. Resultatet är att många missbrukare inte får någon vård alls eller stängs av från sin behandling för att de inte klarar av att följa Socialstyrelsens regler. Följderna är många gånger dödliga.

Narkotikadebatten tenderar att reduceras till att vara för eller emot en restriktiv linje. Det finns dock länder, exempelvis Finland, som har lyckats kombinera en restriktiv narkotikapolitik med satsningar på skadelindring. En sådan linje kan minska såväl det mänskliga lidandet som de samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikamissbruket.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska den narkotikarelaterade dödligheten?

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka narkotikamissbrukares tillgång till vård och behandling, oavsett var de bor i landet?

Kan statsrådet tänka sig att verka för att förstatliga finansieringen av missbrukarvården för att jämna ut de regionala skillnaderna i tillgång till vård och behandling?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-23 Anmäld: 2012-05-23 Återtagen: 2012-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.