Näringspolitik för jobben

Interpellation 2011/12:329 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 18 april

Interpellation

2011/12:329 Näringspolitik för jobben

av Börje Vestlund (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den moderatledda alliansregeringen gick till val på att minska utanförskapet genom att främja arbetslinjen. Efter valet 2006 initierade regeringen en lång rad åtgärder för att stöpa om arbetsmarknadspolitiken liksom sjukförsäkrings‑ och skattesystemet för att uppfylla sina vallöften. I de allra flesta fall har dessa haft liten eller ingen betydelse för sysselsättningen.

Vi socialdemokrater har hela tiden hävdat att det krävs en aktiv näringspolitik för att skapa fler jobb. I regeringsställning utformade vi strategiska program för ett antal nyckelbranscher i syfte att stärka den svenska konkurrenskraften. Programmen har visat sig framgångsrika och haft stor relevans för näringslivet. Programmen avskaffades av alliansregeringen och någon annan typ av näringspolitik är svår att se.

Ett litet exportberoende land som Sverige är helt beroende av att det finns ett fungerande och väl utvecklat samarbete mellan alla aktörer som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den internationella konkurrensen. Det krävs helt enkelt ett förtroendefullt och strategiskt samarbete mellan politik, näringsliv, fack och akademi. Dagens situation lämnar tyvärr mycket övrigt att önska.

Med anledning av den stora passivitet som regeringen uppvisar när det gäller näringspolitik vill jag fråga statsrådet:

På vilket sätt avser regeringen att främja den strategiska samverkan mellan näringslivet, staten, akademin och fackförbunden i syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-18 Anmäld: 2012-04-18 Svar fördröjt anmält: 2012-04-26 Besvarad: 2012-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (21 anföranden)