Näringslivets förutsättningar i Västerbotten

Interpellation 2011/12:202 av Baylan, Ibrahim (S)

av Baylan, Ibrahim (S)

den 25 januari

Interpellation

2011/12:202 Näringslivets förutsättningar i Västerbotten

av Ibrahim Baylan (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Satsningar på infrastruktur, utbildning, forskning och kompetent arbetskraft tillhör de viktigaste politiska insatserna för att skapa goda förutsättningar för ett bra näringslivsklimat.

Under de senaste åren har vi sett ett rejält uppsving av den ekonomiska aktiviteten i norra Sverige. Höga världsmarknadspriser på råvaror har bland annat lett till att gruv- och skogsindustrin går på högvarv.

För att bibehålla och utveckla den goda utvecklingen, inte minst i Västerbotten, krävs det en målmedveten politik som skapar de bästa förutsättningarna för regionens näringsliv.

I dag finns det en oro över den näringspolitik som regeringen aviserar, inte minst inom infrastrukturområdet, där till exempel det regionala näringslivet har uttryckt oro över att regeringen inte verkar vilja fullfölja bygget av Norrbotniabanan. Likaså finns i dag en oro över hur det regionala näringslivet ska kunna klara kompetensförsörjningen då många av dagens anställda snart går i pension. Detta är en befogad oro, inte minst därför att en god infrastruktur och tillgången på kvalificerad arbetskraft utgör grundläggande förutsättningar för en fortsatt god ekonomisk utveckling.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsministern följande:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling ska vara fortsatt goda i norra Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-01-25 Anmäld: 2012-01-25 Svar fördröjt anmält: 2012-02-14 Besvarad: 2012-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)