Närings- och regionalpolitiska konsekvenser av Astra Zenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje

Interpellation 2011/12:345 av Nylund Watz, Ingela (S)

av Nylund Watz, Ingela (S)

den 27 april

Interpellation

2011/12:345 Närings- och regionalpolitiska konsekvenser av Astra Zenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje

av Ingela Nylund Watz (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Drygt två månader har gått sedan Astra Zeneca kom med beskedet att lägga ned forskningsenheten i Södertälje. Beslutet innebär att ca 1 100 anställda blir utan jobb i en del av Stockholmsregionen som redan är hårt drabbad av arbetslöshet. Förutom de 1 100 direkt berörda innebär avvecklingen av forskningsenheten att hundratals fler jobb är i fara inom service- och tjänstenäringarna i Södertälje.

Flera av de inblandade parterna hoppades på att regeringens snabba agerande när vice statsminister Jan Björklund tillsatte Lars Leijonborg som särskild samordnare var ett bevis på handlingskraft och att regeringen tog Södertäljes problem på stort allvar. Efter de besked Jan Björklund lämnat avseende Lars Leijonborgs mandat är det dock allt fler som tvivlar på vilket intresse regeringen har för den kris som Astra Zenecas nedläggning innebär för Södertälje och Mälardalen.

I en interpellationsdebatt med statsrådet Jan Björklund den 17 april framstod det med all önskvärd tydlighet att vice statsministern tillika utbildningsministern inte anser att regeringen har något ansvar för den uppkomna situationen utöver de insatser som Arbetsförmedlingen kan ställa till förfogande.

Denna inställning kan förklara det faktum att regeringen hittills visat ett mycket svagt intresse för de förslag som kommunen och de fackliga organisationerna presenterat som möjliga åtgärder för att bibehålla kompetens och utveckla ny verksamhet inom life science i de världsklassiga forskningsmiljöer som nu lämnas. Inte heller förslag som på annat sätt skulle kunna mildra konsekvenserna av nedläggningen har intresserat regeringen.

Arbetslösheten i Södertälje är mycket hög. Öppet arbetslösa och inskrivna i program är 13,8 procent jämfört med rikssnittet som är 8,7 procent. Bland de utrikes födda är situationen än värre med en arbetslöshet på 26,7 procent jämfört med rikets snitt på 20,3 procent. Denna besvärliga situation borde rimligen föranleda ett extra engagemang från regeringens sida.

Den 2 maj löper Lars Leijonborgs mandat ut och flera aktörer har riktat stark kritik mot regeringens bristande agerande och engagemang.

Mot bakgrund av ovanstående blir mina frågor till näringsministern följande:

Vilka närings- och regionalpolitiska bedömningar för Södertälje och Mälardalen gör näringsministern mot bakgrund av det uppkomna läget?

Anser näringsministern att regeringen bör medverka till att ta till vara de förutsättningar som finns för att starta nya verksamheter inom life science i Södertälje?

Avser regeringen att bidra till lösningar som kan motverkar de mycket allvarliga sysselsättningskonsekvenser som nedläggningen innebär?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-27 Anmäld: 2012-05-02 Besvarad: 2012-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.