Namnlagen

Interpellation 2006/07:574 av Vestlund, Börje (s)

av Vestlund, Börje (s)

den 24 maj

Interpellation

2006/07:574 Namnlagen

av Börje Vestlund (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Redan 2001 fattade kammaren ett beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att se över namnlagen. Detta verkställdes aldrig och i samband med behandlingen av motioner under allmänna motionstiden 2004/05 tillkännagavs ånyo detta till regeringen. Det som sedan har erfarits är att regeringen tidigast 2008 har för avsikt att tillsätta en sådan utredning. I samband med behandlingen av motionerna från allmänna motionstiden 2005 riktades delvis berättigad kritik mot den dåvarande regeringen för dess saktfärdighet i detta ärende. Trots behoven av att se över namnlagen är det uppenbart att regeringen har för avsikt att ignorera detta helt och hållet. Genom att tillsätta utredningen först 2008 kommer det sannolikt inte att bli en förändring av namnlagen före 2011–2012. Detta är helt oacceptabelt. Transpersoner har länge påtalat behovet av att se över namnlagen; den diskriminering som dessa människor upplever på grund av att man inte kan få använda det namn man identifierar sig med är uppenbar. Detta innebär också flera problem. Ett tydligt exempel är ett besök som skulle tas emot från en transvestitförening i riksdagen. Detta fick hållas utanför riksdagen då man inte ville ha noterat vilka namn som framkom av identitetshandlingen. Jag inser att det finns en del problem med framför allt efternamn och de skydd som kan krävas i lagstiftningen. Men det är fullständigt obegripligt varför regeringen inte är beredd att se över frågan om förnamn omgående.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka åtgärder har statsrådet för avsikt att vidta för att förändring av namnlagen kan komma till stånd så snart som möjligt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-24 Anmäld: 2007-05-24 Svar fördröjt anmält: 2007-05-30 Sista svarsdatum: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)