myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet

Interpellation 1999/2000:325 av Wallin, Gunnel (c)

av Wallin, Gunnel (c)

den 30 mars

Interpellation 1999/2000:325

av Gunnel Wallin (c) till justitieminister Laila Freivalds om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet

Preventiv ekonomisk kontroll (PEK) är en informations- och kontrollverksamhet som bedrivs gemensamt av Ekobrottsmyndigheten, polismyndigheten, skattemyndigheten och Försäkringskassan i Skåne.

Liknande verksamhet bedrivs även i andra län men då verksamheten saknar egen lagreglering kan den i arbetssätt och organisatorisk uppbyggnad variera. PEK är en polisiär åtgärd. Personal från skattemyndighet, försäkringskassa etc. är med som sakkunniga och biträder polisen och saknar således egna befogenheter att agera i PEK.

Denna verksamhet har bedrivits sedan 1995 i en bred samverkan, även med kommunerna.

PEK är en förebyggande information till näringslivet om de regler som styr näringsverksamhet samt arbetssätt för handläggning av polisiära spaningsärenden i myndighetssamverkan för optimalt resultat med minimal arbetsinsats.

Nu har Polismyndigheten i Skåne av resursskäl aviserat att den tänker dra ned på sitt engagemang i PEK. Den hänvisar till att det är en uppgift för Ekobrottsmyndigheten! Jag vill således fråga justitieministern:

1.På vilket sätt är justitieministern beredd att agera så att PEK-verksamheten kan fortsätta sitt framgångsrika samarbete?

2.Hur avser justitieministern möjliggöra att polisen får resurser att bedriva detta viktiga arbete i förebyggande syfte och i bred samverkan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-31 Anmäld: 2000-04-04