Musköbasens framtid

Interpellation 2006/07:644 av Jarl Beck, Inger (s)

av Jarl Beck, Inger (s)

den 3 augusti

Interpellation

2006/07:644 Musköbasens framtid

av Inger Jarl Beck (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

 

I försvarsbeslutet 2004 fattade riksdagen beslut om att flytta marinbasverksamheten och verksamheten inom fjärde minkrigsflottiljen från Haninge/Berga till Haninge/Muskö. I diskussionen inför budgetunderlaget för 2008 förespråkar Försvarsmakten en återgång av 4.sjöstridsflottiljen till Berga, tvärtemot försvarsbeslutet.

Försvarsmakten prövar kontinuerligt rationaliteten i grundorganisationen och vidtar successivt de förändringar som ligger inom myndighetens ansvarsområde. Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten funnit att flera skäl talar för att 4.sjöstridsflottiljen flyttas från Muskö till Berga. Försvarsmakten bedömer att ett sådant beslut skulle skapa förutsättningar för en mer kostnadseffektiv, rationell och samordnad förbandsproduktion mellan flottiljen och Amf 1 samt reducera långsiktiga investeringsbehov inom Haninge garnison och underlätta privatiseringen av Marinverkstäderna på Muskö.

Samtidigt har Försvarsmakten i uppdrag att arbeta för en privatisering av delar av verksamheten i Musköberget, vilket hittills inte har lett till några genomgripande resultat.

Jag undrar vilka besked försvarsminister Mikael Odenberg kan ge till Haninge kommun och till de anställda på Muskö som sedan försvarsbeslutet 2004 ges motstridiga besked om Musköbasens framtid.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-03 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-16