Musik i hela landet

Interpellation 2007/08:396 av Särnblad, Anneli (s)

av Särnblad, Anneli (s)

den 14 februari

Interpellation

2007/08:396 Musik i hela landet

av Anneli Särnblad (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Statsrådet har i sina regleringsbrev till Kulturrådet varit tydlig på många områden.

Kulturrådets fördelning av anslag till Länsmusiken bekräftar med råge den oro som vi socialdemokrater gett uttryck för i denna talarstol. Den oron har uttryckts vid många tillfällen.

Kulturrådets beslut innebär att resurser överförs till storstaden från övriga landet. Ambitionen om kultur i hela landet har den moderatledda regeringen uppenbarligen helt skrinlagt.

Statsrådet har i talarstolen många gånger sagt att kulturpolitik är en näringsgren och ska bidra till tillväxt. Frågan är om statsrådet anser att endast storstadsregionerna ska växa med kulturen.

Farhågorna är många inom kultursektorn och framför allt rörande den regionala länsmusiken.

Med hänsyn till den oro som nu sprider sig i hela Kultur-Sverige vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att tillförsäkra medborgare i hela landet länsmusik oavsett var i landet man bor.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-14 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-03-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.