Museer som verktyg för integration

Interpellation 2013/14:205 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 5 december

Interpellation

2013/14:205 Museer som verktyg för integration

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Sveriges museer har ur flera aspekter en viktig roll, inte minst som mötesplats för utbildning, för bildning och som dragplåster för besöksnäringen. För att integrera utlandsfödda kan museerna vara samhällsviktiga aktörer.

Reformen med fri entré på de statliga museerna möjliggjorde för många fler grupper att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Inte minst lockade fri entré grupper som aldrig tidigare besökt ett museum, till exempel barnfamiljer med låga inkomster, att besöka våra museer. Fri entré på museer var också en viktig integrationsskapande åtgärd. Fri entré-reformen på statliga museer pågick 2005 samt 2006.

Besöksutfallet för 2007 vid de 19 statliga museer med fri entré för barn och ungdom upp till 19 år (det vill säga de så kallade frientrémuseerna under 2005 och 2006) innebar att dessa museer tillsammans förlorade närmare två miljoner besök, vilket motsvarar en publiknedgång om 39 procent jämfört med 2006. Trots detta avskaffade den borgerliga regeringen den fria entrén direkt efter valet 2006. Publiktappet, inte minst bland resurssvaga grupper och utlandsfödda, har aldrig återhämtats.

Jag har följande fråga:

Avser kulturministern att ta några initiativ för att öka möjligheten för resurssvaga grupper att nyttja museernas unika möjligheter inte minst med integration?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2013-12-05 Inlämnad: 2013-12-05 Besvarad: 2013-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.