Moratorium för sukralos

Interpellation 2007/08:354 av Ericson, Gunvor G (mp)

av Ericson, Gunvor G (mp)

den 30 januari

Interpellation

2007/08:354 Moratorium för sukralos

av Gunvor G Ericson (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Med ökningen av fetma och diabetes byts vanligt socker i många livsmedel ut mot artificiella kemiska sötningsmedel, till exempel aspartam och cyklamat. Ett sådant sötningsmedel är sukralos, ett sötningsmedel baserat på vanligt socker; men en kemisk förändring gör det ungefär 600 gånger sötare. Tre syre- och vätegrupper byts på kemisk väg ut mot kloratomer.

Sukralos (E-nummer E 955) är ett sötningsmedel som har granskats och godkänts som tillsats inom EU. Sukralos får användas i till exempel läsk, juice, desserter och konfektyrer.

Medlet är visserligen godkänt av Livsmedelsverket och EU, men Naturvårdsverket har inte fått yttra sig och i EU-dokumentet är inte miljöaspekter nämnda.

Naturvårdsverket har nu sammanställt en egen rapport om sukralos. Den visar att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når miljön. Då ämnet bryts ned långsamt vet vi inget om dess miljökonsekvenser på lång sikt. Med den nya studien som grund kan man anta att det sker en kontinuerlig ökning av halterna i miljön.

Andra exempel på klororganiska föreningar är DDT, PCB och dioxiner. De har visat sig ge stora konsekvenser för hälsa och miljö, något som kom fram först efter en längre tids användning.

Kommer regeringen att agera för att sukralos försvinner ur vår mat och dryck med hänvisning till försiktighetsprincipen (artikel 174 i EU-fördraget) och de nationella besluten i folkhälsopolitiken, målområdet Goda matvanor och säkra livsmedel samt det nationella miljömålet Giftfri miljö?

Om sukralos kan påverka naturen och därigenom ge en påverkan på hälsan på sikt vet vi inte ännu – men risken finns eftersom det är en klororganisk förening.

Ur folkhälsosynpunkt är det rimligt att ett moratorium införs tills vi vet vilka miljö- och hälsoeffekter sukralos har.

Några exempel på sukralos i produkter i Sverige: Heinz ketchup, Felix ketchup, Risifrutti utan tillsatt socker, Oboy chokladpulver, Coca-Cola light.

Jag är väldigt glad att ministern i en tidigare interpellationsdebatt med mig uttryckte att miljöprövning av livsmedel är viktigt; bland annat sade ministern:

”Regeringen verkar för vissa förbättringar och tillägg i kommissionens förslag och har tagit upp den viktiga frågan om användningen av tillsatser och deras eventuella miljökonsekvenser. Det saknas former inom EU för att hantera tillsatser som även misstänks kunna få negativ miljöpåverkan. Behovet av en liknande förbättrad samordning på nationell nivå bör enligt min mening också diskuteras.”

Med den nya rapporten från Naturvårdsverket som grund vill jag fråga ministern:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit sedan förra vintern för att miljöeffekter ska bedömas vid godkännande av livsmedelstillsatser?

Är ministern beredd att driva frågan om ett moratorium för sukralos tills vi vet dess långsiktiga miljö- och hälsokonsekvenser?

Kommer ministern att verka för att tydligare riktlinjer ges till Livsmedelsverket om miljöprövning av livsmedelstillsatser så att målområdet Goda matvanor och säkra livsmedel uppnås?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-30 Anmäld: 2008-01-31 Besvarad: 2008-02-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.