moms på ideell verksamhet

Interpellation 2002/03:378 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:378

av Maria Larsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideell verksamhet

Utredningen Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv (SOU 2002:74) föreslår momsbeläggning av ideella föreningar för den näringsverksamhet dessa bedriver. Detta oroar många, som är verksamma i föreningslivet. På DN Debatt kunde man den 7 maj läsa ett inlägg från tio föreningar som bedriver second hand-försäljning för biståndsändamål. De hävdar att en momsbeläggning blir en katastrof för deras verksamhet. Det blir också en katastrof för de människor för vilka dessa ideella organisationer i dag utgör enda hoppet om ett drägligt liv.

Andra näringsverksamheter som också kommer omfattas av en momsbeläggning är en stor del av bildningsförbundens studiecirklar, försäljning av Frälsningsarméns julskiva och Bingolotto. Dessutom försäljning av olika service- och bokföringstjänster, vilket ofta sker mellan enheter inom den egna organisationen eller till organisationen närstående.

Fastighetsägarna får som en konsekvens av utredningens förslag möjlighet att momsbelägga hyran vid uthyrning till ideella föreningar. Jag vill i detta sammanhang påminna finansministern om att detta föreslogs av en utredning för några år sedan, vilket ledde till en omfattande debatt i massmedierna och även i riksdagen mellan finansministern och mig. Finansministern kom så småningom med beskedet att han "inte vill försvåra för ideella sektorn". Förhoppningen är att detta löfte står fast också i dag när frågan på nytt väckts till liv genom utredningen.

Studieförbunden känner i dag en stor oro. Enligt utredningsförslaget ska det i vissa fall bli moms på studiecirklar och i andra fall inte. Detta är beroende på om det efter en bedömning finns någon konkurrenssituation gentemot någon privat näringsidkare. Jönköpings läns bildningsförbund har utrett frågan om vad en momsbeläggning kan innebära för studieverksamheten. Man har gjort en beräkning för ett av studieförbunden i länet, vilket har tolv olika studieavdelningar. Konsekvensen av en momsbeläggning blir att man måste höja deltagaravgifterna med 21 %. Detta kommer direkt att drabba deltagarna i folkbildningsverksamheten. Särskilt svårt blir det för många av studieförbunden prioriterade grupper. Dessa är bland annat personer med utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa.

För många av dessa kommer det att innebära att man får avstå från att gå i en studiecirkel på grund av att det blir för dyrt. Hittills har man kunnat tala om "Folkbildning för alla", men fortsättningsvis riskerar det att bli "Folkbildning för vissa".

Skulle man kunna kompensera den ideella sektorn från statens sida? Problemet är att momsbeläggningens konsekvenser blir så olika beroende på vilken verksamhet man bedriver. I studien för de tolv studieavdelningarna framgår detta mycket tydligt; skillnaderna kan bli stora även inom samma organisation. En ytterligare komplikation är att många föreningar ej har statsbidrag, vilket försvårar situationen ytterligare.

Utredningens förslag handlar om hur föreningslivet i Sverige ska se ut i framtiden. Sverige har varit ett av världens främsta länder när det gäller ideellt engagemang i föreningslivet. Detta beror bland annat på traditioner och att det svenska samhället har utvecklats mycket tack vare folkrörelsernas engagemang. En generös bidragsgivning från samhällets sida har naturligtvis varit positiv för föreningslivets arbete. Sist men inte minst har inkomstskattefriheten och undantaget från mervärdesskatt i hög grad bidragit till en gynnsam situation.

En del EU-länder, exempelvis Italien och Finland undantar ideella verksamheter från mervärdesskatt. Därför är det min uppfattning att Sverige också ska undanta ideella föreningars verksamhet vad gäller momsbeläggning. Väl medveten om att beredning pågår i Regeringskansliet är det ändå nödvändigt att finansministern, för att lindra oron hos ideella sektorn ger några framtidstankar kring utredningsförslaget.

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder för att få fram en konsekvensanalys om vad en momsbeläggning skulle få för följder för föreningslivet, då detta inte gjorts av utredningen?

Vad avser finansministern att göra för att Sverige ska följa de länder som i dag har undantagit ideella föreningars verksamhet från mervärdesskatt?

Avser finansministern att hålla fast vid tidigare löfte och inte möjliggöra momsdebitering vid uthyrning av lokaler till föreningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-12 Anmäld: 2003-05-12 Besvarad: 2003-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.