Möjligheterna att ringa och nå SOS Alarm i hela landet

Interpellation 2011/12:255 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 21 februari

Interpellation

2011/12:255 Möjligheterna att ringa och nå SOS Alarm i hela landet

av Isak From (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Bredbandstillgängligheten är viktig oavsett var i Sverige man bor och oavsett om man bor i flerfamiljshus, radhus, villa eller i en fastighet på landsbygden. Hög hastighet i it-infrastrukturen är helt avgörande för fungerande telefoni, mobiltelefoni och datatrafik såväl för privatpersoner som för hushåll, företag och offentliga förvaltningar i hela landet. Här finns ett tydligt samhällsansvar som marknaden hittills inte klarar. I dag finns märkbara brister inte bara i mobiltäckningen utan i delar av landet har driftsäkerheten i det fasta telenätet visat sig förvånande låg.

Även it-kommunikationsvägarna har i dag stora brister oavsett var i landet man bor. Inte minst för de boende i glesbyggd, för dem som arbetar ute i skog och mark och längs kusterna är detta ett stort tillgänglighets- och arbetsmiljöproblem.

Men det skapar även svårigheter för småföretagare, friluftsliv, jakt och fiske, båtliv, turist- och besöksnäringen samt fastighetsägare som lider av bristfälliga kommunikationer. Ibland har inte ens SOS Alarm varit möjligt att nå oavsett operatör, mobilt eller fast nät.

Under det senaste året har det varit en mängd avbrott i Västerbotten, bland annat i Jörn, Saxnäs och Tärnaby. Även i Haddigen i närheten av Umeå har bekymren varit många. Avbrotten har varit påfrestande och lett till stor oro som fått till följd att intresserade inflyttare backat och inte torts flytta ut till drömmen om ett liv på landsbygden.

Vad avser statsrådet att göra för att öka driftsäkerheten i både fasta och mobila nätet så att befintlig och ny befolkning kan känna trygghet och veta att det går att komma fram till SOS Alarm den gång man behöver?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-02-21 Anmäld: 2012-02-21 Svar fördröjt anmält: 2012-03-12 Besvarad: 2012-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (26 anföranden)