Möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift

Interpellation 2012/13:25 av Romson, Åsa (MP)

av Romson, Åsa (MP)

den 11 oktober

Interpellation

2012/13:25 Möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift

av Åsa Romson (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

För tre år sedan slog regeringen genom sin energiöverenskommelse fast att Sveriges energiproduktion ska vara hållbar och att regeringen vill ”minska beroendet av kärnkraft” genom att bygga ut den förnybara energin.

Sverige producerar i dag mer el än vad vi gör av med. Omkring 40 procent av elproduktionen utgörs av kärnkraft.

I takt med att nya förnybara energislag börjat växa har Sverige ett elöverskott på 11,4 terawattimmar år 2012, enligt Energimyndighetens senaste korttidsprognos. Myndigheten räknar vidare i sin senaste långtidsprognos med att detta överskott växer stadigt för att 2020 uppgå till 24 terawattimmar. Detta motsvarar nästan hälften av den el som levereras av dagens svenska kärnreaktorer.

Det står sedan en tid klart att de åldrande svenska kärnkraftverken har en hel del säkerhetsbrister. När EU som en följd av Fukushimahaveriet går igenom säkerheten i EU-ländernas kärnkraftverk pekas till exempel Forsmark 1 och Forsmark 2 ut som två av fyra reaktorer i Europa som inte klarar ett strömavbrott så kort som en timme. Även med försiktiga antaganden kan reaktorerna nå kritiska temperaturer efter bara 30–40 minuter. Ett antal incidenter under senaste åren har även visat att mycket finns att förbättra i säkerhetsarbetet i svenska kärnkraftverk, något som också Greenpeace visat på i upprepade aktioner.

Miljöpartiet menar att Sverige tar onödiga risker genom att fortsätta köra åldrande reaktorer som inte behövs. Sveriges växande elöverskott kan och bör användas för att stänga en del av kärnkraftsreaktorerna. En till två reaktorer kan tas ur drift redan denna mandatperiod utan att påverka den inhemska elförsörjningen. På sikt bör Sverige ha 100 procent förnybar energi. Förutsättningarna för det är goda och det är det enda hållbara och säkra alternativet för framtiden.

Mot bakgrund av regeringens uttalade vilja att minska beroendet av kärnkraft, bristerna med säkerheten bland kärnkraftverken och Energimyndighetens prognoser om det växande elöverskottet vill jag fråga statsrådet Anna-Karin Hatt följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska Sveriges beroende av kärnkraft?

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att ta någon av Sveriges äldsta kärnkraftsreaktorer ur drift?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-11 Anmäld: 2012-10-15 Besvarad: 2012-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)