mobbning på arbetsplatserna

Interpellation 2001/02:476 av Saarinen, Ingegerd (mp)

av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 april

Interpellation 2001/02:476

av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Mona Sahlin om mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatserna ökar. Mer än var tionde anställd har känt sig mobbad eller sexuellt trakasserad det senaste året, visar aktuella siffror. Och kvinnliga anställda drabbas värre än andra, visar undersökningar. Mobbning eller kränkande särbehandling är enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter förbjudet i lag.

Förutom allt det mänskliga lidande som detta ger upphov till kostar mobbningen svenska samhället många miljarder kronor om året i sjukskrivningskostnader.

Problemet i dag är att det finns förbud bara mot diskriminering på grund av etnicitet och kön. Det borde också finnas ett allmänt lagförbud mot kränkande särbehandling. Det finns inte i dag.

Jag undrar om statsrådet avser att förändra gällande lagstiftning och dels skapa ett allmänt lagförbud mot kränkande särbehandling, och dels ge avkall på beviskraven?

Det har diskuterats att det blivit allt mindre utrymme för att säga sin mening på arbetsplatser. Åsikter som är obekväma kan vara en av orsakerna till att mobbning och en utfrysningsprocess startar. Inte sällan leder det till att personen i fråga blir "utköpt".

Finns det något som regeringen kan göra för att förhindra att mobbade sägs upp med hjälp av avgångsvederlag eller dylikt?

Under 1998 anmäldes ca 16 000 arbetssjukdomar, ca 680 arbetsskador på grund av mobbning eller trakasserier. Det är de som kommit till vår kännedom. Mörkertalen är mycket större. Det är också sannolikt att många anställda inte orkar anmäla eller ens påtala att en kränkande särbehandling föreligger. Det ligger i sakens natur. Mobbning kan alltså finnas med som en delorsak till ett stort antal sjukskrivningar. Vet statsrådet hur många personer det kan röra sig om som är sjukskrivna på grund av kränkande särbehandling? Vad avser statsrådet göra för att motverka dold mobbning som leder till sjukskrivningar?

En fråga om ett resurscentrum för mobbade har aktualiserats vid ett antal tillfällen. Kommer statsrådet att arbeta för att ett resurscentrum för mobbade inrättas som en hjälp och ett stöd för dem som mobbats?

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande frågor till statrådet:

1.Avser statsrådet att verka för att förändra gällande lagstiftning och skapa ett allmänt lagförbud mot kränkande särbehandling?

2.Vad avser statsrådet ytterligare göra för att förhindra att mobbade sägs upp med hjälp av avgångsvederlag eller dylikt?

3.Vad avser statsrådet göra för att motverka dold mobbning som leder till sjukskrivningar?

4.Kommer statsrådet att arbeta för att ett resurscentrum för mobbade inrättas som en hjälp och ett stöd för dem som mobbats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-26 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-05-28