Militariseringen av EU:s yttre gräns

Interpellation 2007/08:70 av Larsson, Kalle (v)

av Larsson, Kalle (v)

den 22 oktober

Interpellation

2007/08:70 Militariseringen av EU:s yttre gräns

av Kalle Larsson (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under de senaste åren har EU intensifierat sina ansträngningar att förskjuta ansvaret att stoppa floden av flyktingar till stater utanför EU. Sedan 2006 patrullerar i olika omgångar därför gränsbevakningsstyrkan Frontex vattnen utanför norra Afrikas västra kust och centrala Medelhavet. Patrullbåtar och flygplan har bevakat vattnen utanför Marocko, Mauretanien och Senegal.

Samtidigt är en gemensam snabbinsatsstyrka för gränskontroll – Rabit (Rapid Border Intervention Teams) – på väg att bli verklighet. Avsikten är att dessa snabbinsatsstyrkor ska bestå av uppemot 500 poliser och migrationstjänstemän som kan kallas in vid stora flyktingkriser. Efter en begäran från det behövande landet ska Frontex kunna kalla in personal från medlemsländerna.

EU:s justitie- och migrationsministrar har nu enats om rådsslutsatser gällande förstärkning av EU:s södra sjögränser. Den konkreta delen av dessa slutsatser handlar om utformningen och förstärkningen av Frontex verksamhet och på vilket sätt medlemsstaterna ska bidra till detta. Konkret diskuteras innehållet i den så kallade verktygslådan, det vill säga det centraliserade register över bemanning, fartyg, helikoptrar, flygplan, vapen, ammunition, dokumentläsare och annan utrustning som medlemsstaterna ställer till förfogande för Frontex operationer.

Under sommaren har också förordningen 863/2007 om inrättande av snabba gränsinsatsstyrkor (Rabit) antagits. Förordningen innebär att medlemsstaterna får begära att Frontex inrättar en grupp för snabba ingripanden vid gränserna. Gruppen, som ska bestå av så kallade gränskontrolltjänstemän från medlemsstaterna, kan bistå med snabbt operativt stöd under en begränsad tid till en begärande medlemsstat som står inför en akut och exceptionellt pressande situation.

Enligt uppgift har svenska gränskontrollerande myndigheter meddelat Frontex att man är beredd att utse 20 personer av vilka 5 ska stå till Frontex förfogande att delta i snabbinsatsstyrkorna. I och med antagandet av Rabitförordningen förväntas nu Sverige delta i en militär verksamhet, med såväl personal som materiel, utan att kunna ta ställning till vilket deltagande som anses lämpligt i enskilda operationer.

Denna utveckling med i ökad grad militariserad gränsbarriär har som direkt konsekvens att de som vill ta sig till Europa, exempelvis för att söka asyl, tvingas ta allt större risker. Antalet dödsfall ökar hela tiden.

Den förebyggande gränskontrollen innebär vidare allvarliga rättssäkerhetsbrister i och med att tillträdet till en reguljär asylprocess med en individuell bedömning av asylärendet, i enlighet med vad som föreskrivs av flyktingkonventionen, helt omöjliggörs. Frontex och snabbinsatsstyrkornas verksamhet innebär därmed kränkningar av FN:s flyktingkonvention och Europakonventionen om mänskliga rättigheter och att de EU-direktiv som ska garantera asylrätten sätts ur spel.

Den yttre gränskontrollverksamheten innebär stora juridiska svårigheter avseende hur olika rättsliga instrument bör förhålla sig till varandra. Det är tydligt att det råder stor tveksamhet exempelvis i hur invandringslagstiftning, asylrättsfrågor och sjörättsfrågor ska förhållas till varandra. Regeringen har tydligt framhållit att Frontex är ett instrument som syftar till att upprätthålla grundvalarna för den reglerade invandringen. Justitieministern har själv i en intervju i SVT:s Rapport den 15 juli 2007 uttalat att Frontex huvudsakliga uppgift inte är att rädda liv utan att skydda Europas gränser. Inte i något sammanhang har regeringen visat att man avser att tydligt verka för att internationell rätt följs och att möjligheten att söka asyl värnas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till justitieminister Beatrice Ask:

Vilka initiativ är justitieministern beredd att ta för att Sverige ska ges möjlighet att ta ställning till enskilda operationer som innebär svenskt deltagande?

Vilka initiativ avser justitieministern att ta för att verka för att internationell och europeisk rätt ska respekteras och att möjligheten att söka asyl ska värnas i utvecklingen av den gemensamma gränskontrollen inom EU?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2007-10-22 Anmäld: 2007-10-23 Återtagen: 2007-10-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.