Migrationsverkets uppdrag

Interpellation 2013/14:533 av Eva-Lena Jansson (S)

av Eva-Lena Jansson (S)

till Statsrådet Tobias Billström (M)

 

Krig, kriser och oroligheter i vår omvärld gör att antalet människor som söker asyl i Sverige ökar. För Socialdemokraterna är det självklart att Sverige som land ska ha en öppen och generös hållning till människor som fördrivs eller tvingas på flykt.

Många av landets kommuner vill och tar också ett stort ansvar för asylsökande även om det är Migrationsverket som ansvarar för verksamhet och placeringar. Det är vanligt att många asylsökande i avvaktan på utredning och beslut placeras på mindre orter runt om i vårt land eftersom det där finns ett överskott av tomma lägenheter.

I Örebro län finns flera mindre kommuner och orter som får sådana placeringar. Majoriteten av de asylsökande är yngre, ensamstående män men också barnfamiljer som kommer från många olika länder och placeras i tomma hus, hotell eller boenden i mindre orter och samhällen. Det är inte konstigt om det ibland uppstår problem och kulturella krockar i en sådan miljö. Den risken förstärks dessutom av att det inte finns något socialt stöd eller sociala aktiviteter för de asylsökande under den tid de befinner sig på orten.

Min fråga till statsrådet och regeringen är följande:

Är statsrådet och regeringen beredda att vidta åtgärder för att Migrationsverket i samarbete med kommuner och ideella organisationer ska kunna ta ett större ansvar för de asylsökandes sociala situation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-30 Besvarad: 2014-06-10 Sista svarsdatum: 2014-06-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)